Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 mei 2023

19:30 - 21:50
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

  00:07:29 - 00:09:53 - Voorzitter
 2. 1

  Raadsleden Arthur Baudet, Bert Moeskops en Mariëlle van Zuilen zijn afwezig.

  00:08:20 - 00:09:53 - Voorzitter
 3. 2

  00:08:21 - 00:09:53 - Voorzitter
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:08:45 - 00:09:53 - Voorzitter
 5. 4

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:09:19 - 00:09:53 - Voorzitter
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  als burgerlid te benoemen:

  Sam Cornelissen VVD

  00:09:38 - 00:09:53 - Voorzitter
  00:09:53 - 00:10:17 - Astrid Bannink
  00:10:17 - 00:10:36 - Voorzitter
  00:10:46 - 00:11:35 - Inspreker
  00:11:39 - 00:13:41 - Voorzitter
 7. 6

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

  00:12:02 - 00:13:41 - Voorzitter
 8. 7

  Raadsleden kunnen vragen stellen over actuele kwesties.

  00:12:04 - 00:13:41 - Voorzitter
 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  De besluitenlijst van 6 april 2023 wordt vastgesteld.

  00:12:14 - 00:13:41 - Voorzitter
 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 31 maart tot en met 17 mei 2023.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2023-I-44 E-mail menswaardig sociaal minimum voor de BES-eilanden
  2023-I-45 Brief wijziging rechter beroep Van Hunnik Groeningen
  2023-I-46 Brief wijziging rechter beroep Verhofstad Vierlingsbeek
  2023-I-47 Brief Vastgestelde kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord
  2023-I-48 Brief Begroting 2024 Werkvoorzieningschap
  2023-I-49 Brief Jaarverslag 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
  2023-I-50 Brief Vaststellen kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant
  2023-I-51 Aanbiedingsbrief Raden RAV BMWN Begroting 2024
  2023-I-52 Brief Vaststellen kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant
  2023-I-53 Brief ODBN 060423 Jaarstukken 2022-begrotingswijziging 2023-ontwerpbegroting 2024
  2023-I-54 E-mail Jaarverslag en jaarrekening 2022, kadernota 2024, ontwerpbegroting 2024 BHIC
  2023-I-55 Brief KBO-Brabant 040423 Valpreventie (met bijlage)
  2023-I-56 Brief Geschikte locatie continuering activiteiten
  2023-I-57 Brief Nuloptie gemeenten - Keurmerk coffeeshops
  2023-I-58 Brief Zienswijzeverzoek rekeningresultaat 2022 VRBN
  2023-I-59 Brief Zienswijzeverzoek programmabegroting 2024 VRBN
  2023-I-60 Brief Concept jaarplan en begroting 2024 RNOB
  2023-I-61 Intrekken beroep inpassingsplan Opwaardering Maaslijn
  2023-I-62 Rapport Burger in zicht
  2023-I-63 Brief Jaarstukken 2022
  2023-I-64 E-mail VNG handreiking ambtelijke bestand raadsleden
  2023-I-65 Brief Begrotingscirculaire 2023
  2023-I-66 Brief Opstarten procedure beroep bestemmingsplan Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1
  2023-I-67 Brief Verzoek toezending stukken beroep bestemmingsplan Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1
  2023-I-68 Brief Voorlopige voorziening beroep bestemmingsplan Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1
  2023-I-69 Brief Begroting 2024 en Jaarstukken 2022
  2023-I-70 Petitie Bouw geen Romeinse tempel in Cuijk
  2023-I-71 Brief Interbestuurlijk Toezicht: beleidsproducten 2023
  2023-I-72 E-mail Startnotitie Dorpshuis voor Katwijk
  2023-I-73 Brief Bezwaarschrift weigering aanvraag parkeerontheffing
  2023-I-74 Brief Uitnodiging zitting tegen ontheffing hogere grenswaarden Wanroij, hoek Millseweg-Hank
  2023-I-75 Brief Privatiseringsbeleid (sport-)verenigingen en stichtingen
  2023-I-76 Petitie Bouw geen Romeinse tempel in Cuijk
  2023-I-77 E-mail Actiedag betere CAO Wsw - Aan de Slag
  2023-I-78 Brief Locatiekeuze basisschool
  2023-I-79 Brief Continuïteit dierenopvang HoKaZo
  2023-I-80 Petitie Nederland voor Soedan gemeente Land van Cuijk
  2023-I-81 Brief Financiële hulpverlening, wat doet uw gemeente?
  2023-I-82 Brief Burgerberaad drugsbeleid
  2023-I-83 Brief Plan Catharinaklooster Sambeek

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2023-RIB-67 Beleidsregels middelentoets Land van Cuijk 2023
  2023-RIB-68 Voortgang RES-NOB
  2023-RIB-69 Gesprekken met ProRail en ontwikkelingen inzake nieuwe technieken (2022-TZ-11)
  2023-RIB-70 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Komen tot een Sportnota (2023-V-24)
  2023-RIB-71 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Lobby bij provincie en rijk (2023-V-21)
  2023-RIB-72 Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) Land van Cuijk 2023
  2023-RIB-73 Voornemen tot uitbreiding 380150 kV-station Boxmeer (Zandkant 1)
  2023-RIB-74 Reactie toezegging Ontwikkelingen Jumbo Grave (2022-TZ-1)
  2023-RIB-75 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Veilig Wonen (2023-V-20)
  2023-RIB-76 Voortgang verbetering Maaslijn
  2023-RIB-77 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Help vrijwilligersorganisaties met aansprakelijkheid (2023-V-12)
  2023-RIB-78 Reactie motie Onderzoek gebiedsmanagement Kraaijenbergse Plassen (2022-Ma-34)
  2023-RIB-79 Reactie toezegging Weginrichting inclusief onderhoud N321 (2023-TZ-1)
  2023-RIB-80 Voldoende begroot rest tracé N321 (2023-TZ-2)
  2023-RIB-81 Locatieonderzoek kindcentrum Beers Vianen
  2023-RIB-82 Jaarverslag functionaris gegevensbescherming (FG) 2022
  2023-RIB-83 ENSIA 2022 - Verantwoording informatiebeveiliging gemeente Land van Cuijk
  2023-RIB-84 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Resterende coronamaatregelen gemeentehuis Cuijk (2023-V-29)
  2023-RIB-85 Reactie motie Plan Lokkantseweg (2022-Ma-28)
  2023-RIB-86 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Evenementen (2023-V-22)
  2023-RIB-87 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Geen extra vergunningen stikstofuitstoot (2023-V-23)
  2023-RIB-88 Gezondheidszorg als integraal onderdeel Omgevingsvisie (2022-TZ-29)
  2023-RIB-89 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal Bouwstop provincie Noord-Brabant (2023-V-25)
  2023-RIB-90 Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant (JBB)
  2023-RIB-91 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal Mogelijke plaatsing windmolens RWZI Haps (2023-V-30)
  2023-RIB-92 Verstedelijkingsstrategie regio 's-Hertogenbosch (2022-TZ-9)
  2023-RIB-93 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Aanwezigheid van ‘moordmachine’ in Land van Cuijk (2023-V-27)
  2023-RIB-94 Beantwoording schriftelijke vragen TL Woonwagenlocatie Mergen te Mill (2023-V-28)
  2023-RIB-95 Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen gemeente Land van Cuijk 2023
  2023-RIB-96 Uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024
  2023-RIB-97 Advies scholenfusie Elzendaalcollege en Metameer
  2023-RIB-98 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA, D66 en SP Regenboogvlag en regenbooggemeente
  2023-RIB-99 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal Locatieonderzoek kindcentrum Beers Vianen (2023-V-33)
  00:12:29 - 00:13:41 - Voorzitter
 11. 10

  Geeft inzicht in het actuele begrotingssaldo.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  Voor kennisgeving aangenomen.

  00:12:49 - 00:13:41 - Voorzitter
 12. 11

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied, Voortsestraat 32 betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Voortsestraat 32 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied, Voortsestraat 32, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuVoortsestr32-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied, Voortsestraat 32;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

  00:12:59 - 00:13:41 - Voorzitter
 13. 12

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Sint Hubert, Pastoor Jacobsstraat 22-22a-24 en Grootvenseweg 27 met identificatienummer: NL.IMRO.1982.BPSHPastJacobs24eo-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan.

  00:13:08 - 00:13:41 - Voorzitter
 14. 13

  Wethouder Joost Hendriks

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  1. in te trekken de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2022;
  2. vast te stellen de navolgende verordening overeenkomstig de volgende bepalingen: Verordening bekostiging leerlingenvervoer Land van Cuijk 2023.  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-67 Beantwoording technische vragen CDA Bekostiging leerlingenvervoer 2023 (003)
  2023-T-72 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2023
  2023-T-74 Beantwoording technische vraag SP Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2023
  2023-T-75 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2023
  00:13:09 - 00:13:41 - Voorzitter
 15. 14

  Wethouder Mark Janssen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  1. de volgende regelingen vervallen te verklaren:
  a. voormalige gemeente Grave: ‘Toepassingsbereik artikel 2.2. Verordening ruimte, Kwaliteitsverbetering van het landschap in de gemeente Grave’;
  b. voormalige gemeente Sint Anthonis: ‘Aanvulling structuurvisies Kernen en Buitengebied: Uitwerking Fonds ruimtelijk kwaliteit’;
  c. voormalige gemeente Cuijk: ‘Nota toepassingsbereik artikel 2.2. Verordening ruimte, Kwaliteitsverbetering van het landschap’;
  d. voormalige gemeente Mill en Sint Hubert: ‘Investeringsregeling ruimtelijke kwaliteit’.

  2. vast te stellen de Regeling Kwaliteitsverbetering Landschap gemeente Land van Cuijk 2023.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-73 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Regeling Kwaliteitsverbetering Landschap gemeente Land van Cuijk 2023
  2023-T-79 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Regeling Kwaliteitsverbetering Landschap gemeente LvC 2023

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-21 Voorziening Verbetering Ruimtelijke Kwaliteit
  00:13:17 - 00:13:41 - Voorzitter
  00:13:41 - 00:15:15 - Astrid Bannink
  00:15:15 - 00:15:21 - Voorzitter
  00:15:21 - 00:16:30 - Mike van Diemen
  00:16:30 - 00:16:33 - Voorzitter
  00:16:33 - 00:18:35 - Marcel van den Elzen
  00:18:35 - 00:18:43 - Voorzitter
  00:18:44 - 00:20:10 - Marc Oudenhoven
  00:20:10 - 00:20:12 - Astrid Bannink
  00:20:12 - 00:20:13 - Voorzitter
  00:20:13 - 00:20:32 - Astrid Bannink
  00:20:32 - 00:20:38 - Voorzitter
  00:20:38 - 00:20:39 - Marc Oudenhoven
  00:20:39 - 00:20:40 - Astrid Bannink
  00:20:40 - 00:20:42 - Marc Oudenhoven
  00:20:42 - 00:20:43 - Marc Oudenhoven
  00:20:43 - 00:20:46 - Voorzitter
  00:20:46 - 00:20:55 - Marc Oudenhoven
  00:20:58 - 00:21:09 - Voorzitter
  00:21:09 - 00:21:59 - Teun Wientjes
  00:21:59 - 00:22:03 - Voorzitter
  00:22:04 - 00:22:58 - Thomas van der Meer
  00:22:58 - 00:23:00 - Voorzitter
  00:23:00 - 00:23:27 - Judith Logtens
  00:23:28 - 00:23:30 - Voorzitter
  00:23:30 - 00:24:07 - Marianne Akkermans
  00:24:08 - 00:24:10 - Voorzitter
  00:24:10 - 00:24:52 - Bregje van Lieshout
  00:24:52 - 00:24:57 - Voorzitter
  00:25:03 - 00:26:25 - Inspreker
  00:26:25 - 00:28:29 - Mark Janssen
  00:28:29 - 00:28:30 - Voorzitter
  00:28:30 - 00:28:31 - Inspreker
  00:28:31 - 00:29:07 - Mike van Diemen
  00:29:07 - 00:29:08 - Voorzitter
  00:29:08 - 00:29:32 - Marc Oudenhoven
  00:29:32 - 00:29:33 - Voorzitter
  00:29:33 - 00:30:44 - Marcel van den Elzen
  00:30:44 - 00:30:46 - Voorzitter
  00:30:46 - 00:31:41 - Thomas van der Meer
  00:31:42 - 00:31:43 - Voorzitter
  00:31:43 - 00:32:06 - Astrid Bannink
  00:32:06 - 00:33:21 - Voorzitter
  00:33:21 - 00:33:43 - Mark Janssen
  00:33:43 - 00:33:46 - Inspreker
  00:33:46 - 00:33:52 - Voorzitter
  00:33:53 - 00:34:09 - Teun Wientjes
  00:34:09 - 00:34:11 - Voorzitter
  00:34:11 - 00:34:12 - Inspreker
  00:34:12 - 00:36:23 - Mark Janssen
  00:36:24 - 00:36:29 - Voorzitter
  00:36:29 - 00:36:33 - Astrid Bannink
  00:36:33 - 00:37:01 - Voorzitter
  00:42:38 - 00:42:57 - Voorzitter
  00:42:57 - 00:43:04 - Astrid Bannink
  00:43:04 - 00:43:07 - Voorzitter
  00:43:07 - 00:43:22 - Astrid Bannink
  00:43:22 - 00:44:01 - Voorzitter
  00:44:02 - 00:44:16 - Teun Wientjes
  00:44:16 - 00:44:21 - Voorzitter
  00:44:21 - 00:44:51 - Mike van Diemen
  00:44:51 - 00:44:52 - Voorzitter
  00:44:52 - 00:44:53 - Mike van Diemen
  00:44:53 - 00:44:54 - Voorzitter
  00:44:54 - 00:45:12 - Teun Wientjes
  00:45:13 - 00:45:17 - Mike van Diemen
  00:45:17 - 00:45:29 - Voorzitter
  00:45:32 - 00:45:36 - Inspreker
  00:45:36 - 00:46:31 - Mark Janssen
  00:46:32 - 00:46:33 - Voorzitter
  00:46:33 - 00:47:02 - Mike van Diemen
  00:47:02 - 00:47:03 - Voorzitter
  00:47:04 - 00:47:07 - Inspreker
  00:47:07 - 00:47:54 - Mark Janssen
  00:47:54 - 00:48:05 - Voorzitter
  00:48:06 - 00:48:09 - Astrid Bannink
  00:48:09 - 00:48:20 - Voorzitter
  00:48:21 - 00:48:39 - Teun Wientjes
  00:48:40 - 00:48:42 - Voorzitter
  00:48:43 - 00:49:52 - Marcel van den Elzen
  00:49:52 - 00:49:57 - Voorzitter
  00:49:57 - 00:50:08 - Marcel van den Elzen
  00:50:08 - 00:50:12 - Voorzitter
  00:50:16 - 00:50:18 - Inspreker
  00:50:18 - 00:50:19 - Mark Janssen
  00:50:19 - 00:50:30 - Mark Janssen
  00:50:30 - 00:50:34 - Voorzitter
  00:50:34 - 00:51:07 - Marc Oudenhoven
  00:51:07 - 00:51:53 - Voorzitter
 16. 14.a

 17. 16

  Wethouder Maarten Jilisen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  1. vast te stellen het Kermisbeleid gemeente Land van Cuijk 2024-2029;
  2. de extra middelen van (maximaal) € 59.650,- beschikbaar te stellen voor uitvoering van het kermisbeleid onder voorbehoud van goedkeuring in de kadernota/begroting 2024-2027.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-68 Beantwoording technische vragen SP Kermisbeleid gemeente Land van Cuijk 2024-2029
  2023-T-71 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kermisbeleid gemeente Land van Cuijk 2024-2029
  2023-T-76 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Kermisbeleid gemeente LvC 2024-2029

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-22 Voor- en nadelen datum kermis Boxmeer
  00:51:24 - 00:51:53 - Voorzitter
  00:51:53 - 00:52:54 - Marianne Akkermans
  00:52:54 - 00:52:55 - Voorzitter
  00:52:55 - 00:52:57 - Marianne Akkermans
  00:52:57 - 00:53:26 - Voorzitter
  00:53:26 - 00:53:27 - Bregje van Lieshout
  00:53:27 - 00:53:29 - Voorzitter
  00:53:29 - 00:53:31 - Bregje van Lieshout
  00:53:31 - 00:53:44 - Voorzitter
  00:53:44 - 00:56:37 - Twan Stiphout
  00:56:37 - 00:57:02 - Voorzitter
  00:57:02 - 00:59:57 - Esmee van der Ham
  00:59:57 - 01:00:15 - Voorzitter
  01:00:15 - 01:01:03 - Marianne Akkermans
  01:01:04 - 01:01:07 - Voorzitter
  01:01:07 - 01:01:20 - Marianne Akkermans
  01:01:20 - 01:01:23 - Voorzitter
  01:01:23 - 01:01:49 - Astrid Bannink
  01:01:49 - 01:01:53 - Voorzitter
  01:01:53 - 01:02:26 - Bregje van Lieshout
  01:02:26 - 01:02:34 - Voorzitter
  01:02:35 - 01:03:23 - Corné Tak
  01:03:23 - 01:03:25 - Voorzitter
  01:03:25 - 01:06:00 - Marco van den Berg
  01:06:00 - 01:06:02 - Voorzitter
  01:06:02 - 01:06:59 - Twan Stiphout
  01:06:59 - 01:07:02 - Voorzitter
  01:07:02 - 01:09:21 - Johan Hermanussen
  01:09:21 - 01:09:26 - Voorzitter
  01:09:26 - 01:09:31 - Twan Stiphout
  01:09:31 - 01:09:32 - Voorzitter
  01:09:32 - 01:09:33 - Twan Stiphout
  01:09:33 - 01:09:36 - Voorzitter
  01:09:36 - 01:11:10 - Thomas van der Meer
  01:11:10 - 01:11:11 - Voorzitter
  01:11:11 - 01:11:15 - Thomas van der Meer
  01:11:15 - 01:11:17 - Voorzitter
  01:11:17 - 01:11:59 - Twan Stiphout
  01:11:59 - 01:12:31 - Voorzitter
  01:12:31 - 01:13:49 - Judith Logtens
  01:13:49 - 01:13:54 - Voorzitter
  01:13:54 - 01:14:44 - Marianne Akkermans
  01:14:44 - 01:14:47 - Voorzitter
  01:14:47 - 01:15:45 - Thomas van der Meer
  01:15:45 - 01:15:46 - Voorzitter
  01:15:46 - 01:15:58 - Thomas van der Meer
  01:15:59 - 01:16:03 - Voorzitter
  01:16:03 - 01:16:24 - Bregje van Lieshout
  01:16:24 - 01:16:26 - Voorzitter
  01:16:26 - 01:16:42 - Judith Logtens
  01:16:42 - 01:17:03 - Voorzitter
  01:17:09 - 01:17:11 - Inspreker
  01:17:11 - 01:19:05 - Maarten Jilisen
  01:19:05 - 01:19:16 - Voorzitter
  01:19:16 - 01:19:17 - Inspreker
  01:19:17 - 01:19:51 - Marianne Akkermans
  01:19:51 - 01:20:12 - Voorzitter
  01:20:12 - 01:20:13 - Inspreker
  01:20:13 - 01:20:43 - Judith Logtens
  01:20:43 - 01:20:46 - Voorzitter
  01:20:46 - 01:21:21 - Twan Stiphout
  01:21:22 - 01:21:23 - Judith Logtens
  01:21:23 - 01:21:24 - Voorzitter
  01:21:24 - 01:21:52 - Judith Logtens
  01:21:52 - 01:21:56 - Voorzitter
  01:21:56 - 01:22:04 - Marco van den Berg
  01:22:05 - 01:22:06 - Voorzitter
  01:22:07 - 01:22:26 - Esmee van der Ham
  01:22:26 - 01:22:28 - Voorzitter
  01:22:28 - 01:22:55 - Twan Stiphout
  01:22:55 - 01:23:04 - Voorzitter
  01:23:04 - 01:23:06 - Helma Pluk
  01:23:06 - 01:23:09 - Voorzitter
  01:27:09 - 01:27:29 - Voorzitter
  01:27:29 - 01:28:15 - Helma Pluk
  01:28:15 - 01:28:23 - Voorzitter
  01:28:24 - 01:29:30 - Thomas van der Meer
  01:29:30 - 01:29:41 - Voorzitter
  01:29:42 - 01:30:04 - Esmee van der Ham
  01:30:04 - 01:30:07 - Voorzitter
  01:30:07 - 01:30:18 - Helma Pluk
  01:30:19 - 01:30:27 - Voorzitter
  01:30:28 - 01:30:30 - Voorzitter
  01:30:30 - 01:30:32 - Inspreker
  01:30:32 - 01:31:03 - Maarten Jilisen
  01:31:03 - 01:31:04 - Voorzitter
  01:31:04 - 01:31:17 - Esmee van der Ham
  01:31:17 - 01:31:26 - Inspreker
  01:31:26 - 01:31:27 - Esmee van der Ham
  01:31:27 - 01:31:52 - Voorzitter
  01:31:52 - 01:32:00 - Marianne Akkermans
  01:32:00 - 01:32:15 - Voorzitter
  01:32:43 - 01:33:29 - Voorzitter
  01:33:29 - 01:33:33 - Marianne Akkermans
  01:33:33 - 01:33:46 - Voorzitter
  01:33:50 - 01:33:52 - Voorzitter
  01:34:21 - 01:35:20 - Voorzitter
  01:35:23 - 01:37:24 - Liesbeth van Heeswijk
  01:37:24 - 01:37:34 - Voorzitter
  01:37:34 - 01:38:33 - Teun Wientjes
  01:38:33 - 01:38:40 - Voorzitter
  01:38:40 - 01:42:22 - Marianne Akkermans
  01:42:22 - 01:42:24 - Voorzitter
  01:42:24 - 01:43:10 - Thomas van der Meer
  01:43:10 - 01:43:11 - Marianne Akkermans
  01:43:11 - 01:43:16 - Voorzitter
  01:43:17 - 01:43:26 - Marco van den Berg
  01:43:26 - 01:43:27 - Voorzitter
  01:43:27 - 01:43:52 - Marianne Akkermans
  01:43:53 - 01:43:57 - Voorzitter
  01:43:57 - 01:44:07 - Astrid Bannink
  01:44:07 - 01:44:12 - Voorzitter
  01:44:12 - 01:45:26 - Roos Aben
  01:45:26 - 01:45:30 - Voorzitter
  01:45:30 - 01:45:53 - Liesbeth van Heeswijk
  01:45:53 - 01:45:56 - Roos Aben
  01:45:56 - 01:46:10 - Roos Aben
  01:46:10 - 01:46:11 - Voorzitter
  01:46:13 - 01:46:45 - Liesbeth van Heeswijk
  01:46:45 - 01:46:53 - Voorzitter
  01:46:53 - 01:50:27 - Marcel van den Elzen
  01:50:28 - 01:50:35 - Voorzitter
  01:50:39 - 01:50:41 - Inspreker
  01:50:41 - 01:53:10 - Mark Janssen
  01:53:10 - 01:53:17 - Voorzitter
  01:53:17 - 01:53:20 - Marcel van den Elzen
  01:53:20 - 01:53:21 - Voorzitter
  01:53:21 - 01:53:57 - Marcel van den Elzen
  01:53:57 - 01:53:58 - Voorzitter
  01:53:59 - 01:54:01 - Inspreker
  01:54:01 - 01:54:22 - Mark Janssen
  01:54:22 - 01:54:26 - Voorzitter
  01:54:26 - 01:54:45 - Marcel van den Elzen
  01:54:45 - 01:54:46 - Voorzitter
  01:54:47 - 01:54:50 - Inspreker
  01:54:50 - 01:54:54 - Mark Janssen
  01:54:54 - 01:55:07 - Mark Janssen
  01:55:08 - 01:55:46 - Liesbeth van Heeswijk
  01:55:46 - 01:55:47 - Voorzitter
  01:55:47 - 01:55:48 - Liesbeth van Heeswijk
  01:55:48 - 01:55:49 - Voorzitter
  01:55:49 - 01:55:54 - Liesbeth van Heeswijk
  01:55:54 - 01:55:56 - Voorzitter
  01:55:56 - 01:55:57 - Liesbeth van Heeswijk
  01:55:58 - 01:55:59 - Voorzitter
  01:55:59 - 01:56:00 - Inspreker
  01:56:00 - 01:57:03 - Mark Janssen
  01:57:05 - 01:57:11 - Voorzitter
  01:57:11 - 01:57:38 - Marianne Akkermans
  01:57:38 - 01:57:39 - Voorzitter
  01:57:40 - 01:57:41 - Inspreker
  01:57:41 - 01:58:19 - Mark Janssen
  01:58:20 - 01:58:31 - Voorzitter
  01:58:31 - 01:59:04 - Roos Aben
  01:59:04 - 01:59:28 - Voorzitter
  01:59:35 - 01:59:52 - Voorzitter
  01:59:54 - 02:02:15 - Marianne Akkermans
  02:02:15 - 02:02:18 - Voorzitter
  02:02:18 - 02:02:20 - Astrid Bannink
  02:02:20 - 02:02:21 - Voorzitter
  02:02:23 - 02:02:55 - Astrid Bannink
  02:02:55 - 02:02:56 - Voorzitter
  02:02:56 - 02:02:57 - Astrid Bannink
  02:02:57 - 02:02:59 - Voorzitter
  02:02:59 - 02:03:00 - Bregje van Lieshout
  02:03:00 - 02:03:01 - Voorzitter
  02:03:02 - 02:03:13 - Marianne Akkermans
  02:03:13 - 02:03:56 - Bregje van Lieshout
  02:03:57 - 02:04:00 - Voorzitter
  02:04:00 - 02:04:53 - Roos Aben
  02:04:54 - 02:04:56 - Voorzitter
  02:04:57 - 02:05:47 - Helma Pluk
  02:05:47 - 02:05:54 - Voorzitter
  02:05:54 - 02:06:11 - Albrecht Martens
  02:06:13 - 02:06:18 - Voorzitter
  02:06:18 - 02:07:43 - Thomas van der Meer
  02:07:44 - 02:07:45 - Voorzitter
  02:07:45 - 02:08:36 - Marianne Akkermans
  02:08:36 - 02:08:40 - Voorzitter
  02:08:40 - 02:08:53 - Judith Logtens
  02:08:54 - 02:09:04 - Voorzitter
  02:09:04 - 02:09:06 - Inspreker
  02:09:06 - 02:14:26 - Marieke Moorman
  02:14:26 - 02:14:33 - Voorzitter
  02:14:33 - 02:15:21 - Marianne Akkermans
  02:15:21 - 02:15:29 - Voorzitter
  02:15:30 - 02:15:32 - Inspreker
  02:15:32 - 02:15:54 - Marieke Moorman
  02:15:54 - 02:15:56 - Voorzitter
  02:15:56 - 02:16:13 - Marianne Akkermans
  02:16:13 - 02:16:24 - Voorzitter
  02:16:24 - 02:16:39 - Helma Pluk
  02:16:39 - 02:16:45 - Voorzitter
  02:16:46 - 02:16:58 - Albrecht Martens
  02:16:58 - 02:17:22 - Voorzitter
  02:17:27 - 02:17:37 - Voorzitter
  02:17:37 - 02:17:41 - Bregje van Lieshout
  02:17:41 - 02:17:50 - Voorzitter
  02:17:50 - 02:18:41 - Bregje van Lieshout
  02:18:41 - 02:18:49 - Voorzitter
  02:18:50 - 02:19:27 - Esmee van der Ham
  02:19:27 - 02:19:56 - Voorzitter
  02:19:56 - 02:20:04 - Mariëlla Bastiaans
  02:20:04 - 02:20:07 - Voorzitter
  02:20:07 - 02:20:40 - Hanneke van der Velden
  02:20:40 - 02:20:46 - Voorzitter
  02:20:46 - 02:21:00 - Bregje van Lieshout
  02:21:00 - 02:21:02 - Voorzitter
  02:21:02 - 02:21:40 - Thomas van der Meer
  02:21:40 - 02:21:42 - Voorzitter
  02:21:43 - 02:22:06 - Judith Logtens
  02:22:07 - 02:22:08 - Voorzitter
  02:22:08 - 02:22:26 - Marianne Akkermans
  02:22:27 - 02:22:28 - Voorzitter
  02:22:28 - 02:22:44 - Astrid Bannink
  02:22:44 - 02:22:57 - Voorzitter
  02:22:57 - 02:23:01 - Inspreker
  02:23:01 - 02:24:33 - David Sölez
  02:24:33 - 02:24:35 - Voorzitter
  02:24:35 - 02:24:40 - Bregje van Lieshout
  02:24:40 - 02:24:41 - Inspreker
  02:24:41 - 02:24:42 - Voorzitter
  02:24:42 - 02:24:43 - Inspreker
  02:24:43 - 02:25:07 - David Sölez
  02:25:07 - 02:25:09 - Voorzitter
  02:25:09 - 02:25:13 - Judith Logtens
  02:25:13 - 02:25:14 - Voorzitter
  02:25:14 - 02:25:16 - Inspreker
  02:25:16 - 02:25:21 - David Sölez
  02:25:22 - 02:25:24 - Voorzitter
  02:25:25 - 02:26:06 - Helma Pluk
  02:26:06 - 02:26:11 - Voorzitter
  02:26:11 - 02:26:26 - Bregje van Lieshout
  02:26:27 - 02:26:46 - Voorzitter
  02:26:47 - 02:27:00 - Jan van Riet
  02:27:01 - 02:27:03 - Voorzitter
  02:27:04 - 02:27:08 - Voorzitter
  02:27:08 - 02:27:30 - Inspreker
  02:27:32 - 02:27:43 - Voorzitter
  02:27:43 - 02:27:45 - Twan Stiphout
  02:27:45 - 02:27:50 - Voorzitter
 18. 16.a

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  FVD (1)
  tegen
  CDA (13), D66 (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)
 19. 16.b

  Stemuitslag

  voor 59%
  tegen 41%
  voor
  CDA (13), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1)
  tegen
  D66 (1), GroenLinks-PvdA (3), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college
  1. bij de aanbesteding van de kermis deze zowel voor de huidige als voor de oude datum uit te schrijven waarin de voor- en nadelen zichtbaar zijn per datum;
  2. deze uitkomst en conclusie met de raad te delen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-11 Datum kermis Boxmeer (2023-M-21)
 20. 16.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (1), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college
  1. bij het aanbesteden van de aankomende kermissen met de kermisexploitanten de wens vanuit de gemeenteraad te bespreken om een tijdslot op te nemen voor een prikkelarme kermis in verschillende kernen;
  2. in verschillende kernen met een kermis die wordt aanbesteed door de gemeente binnen het Land van Cuijk, dan ook een tijdslot op te nemen voor de prikkelarme kermis;
  3. dit tijdslot zo duidelijk mogelijk naar mogelijke bezoekers te communiceren in samenwerking met de kermisexploitanten;
  4. de prikkelarme kermis naderhand te evalueren met de exploitanten en dorps- en wijkraden;
  5. dit vervolgens zo snel als mogelijk op te nemen in de verpachtingsvoorwaarden.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-12 Prikkelarme kermis (2023-M-25)
 21. 17

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (13), D66 (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college
  1. als Land van Cuijk actief deel te nemen aan dit pilotproject binnen NOVEX De Peel
  en Stichting Peel Natuurdorpen en ook bij soortgelijke initiatieven actief deel te nemen;
  2. samen met de gemeenten Maashorst en Boekel te werken aan één monitorings- en evaluatieplan van dit soort initiatieven;
  3. op zoek te gaan naar locaties in onze gemeente waar dergelijke initiatieven passen, in samenspraak met Stichting Peel Natuurdorpen, agrariërs en provincie;
  4. hierbij systeembelemmeringen zoals bijvoorbeeld regelgeving in kaart te brengen en samen met andere overheden aan te pakken;
  5. het bijgevoegde document te gebruiken als onderlegger zodat de grondhouding helder is;
  6. de gemeenteraad mee te nemen in de stappen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-13 Experimenten transitie landelijk gebied (2023-M-22)
 22. 18

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  FVD (1)
  tegen
  CDA (13), D66 (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (1)
 23. 19

 24. 20

  02:27:45 - 02:27:50 - Voorzitter