Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 2 februari 2023

19:30 - 23:36
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Twan Stiphout

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Mededelingen
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

 5. 4

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)
 7. 6

  Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

 8. 7

 9. 8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijsten van 8 december 2022 en 30 januari 2023 worden vastgesteld.

 10. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen de bijgaande lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 2 december 2022 tot en met 26 januari 2023.

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  2022-I-195 Concept Kadernota 2024 BHIC
  2022-I-196 Brief Inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamer
  2022-I-197 Brief Jaarplan 2023 AgriFood Capital
  2022-I-198 Petitie Behoud Mammoetboom Grave (raadsavond 171122)
  2022-I-199 Brief Verzoek aan OMO
  2022-I-200 Brief Voortgezet Onderwijs Land van Cuijk
  2022-I-201 E-mail Derde quickscan (crisis) noodopvang asielzoekers
  2022-I-202 Brief Procesgang rond het ontwerpbestemmingsplan Hoogeind 1c, 1d en 1e Oeffelt
  2022-I-203 Brief Opstarten procedure beroep bestemmingsplan Escharen, Hof van Esteren, fase 3
  2022-I-204 Brief Verzoek toezending stukken beroep bestemmingsplan Escharen, Hof van Esteren, fase 3
  2022-I-205 Brief Voorlopige voorziening bestemmingsplan Correctie Horstenweg, Holthees
  2022-I-206 Brief Goedkeuring begrotingswijziging 2022
  2022-I-207 Brief Werkplannen 2023
  2022-I-208 Begroting 2023
  2022-I-209 E-mail Met extra gelden Rijk cultuursector overeind houden!
  2022-I-210 Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant-Noordoost
  2022-I-211 Aanbiedingsbrief Kadernota 2024
  2022-I-212 Brief Toekomstvisie onderwijs scholen Land van Cuijk-Maasduinen
  2022-I-213 Jaarverslag rekenkamercommissie Land van Cuijk 2022
  2022-I-214 Terugblik werkconferentie Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn
  2023-I-1 Brief inzake N264 gemeente Land van Cuijk
  2023-I-10 Brief Bezwaar tegen leges omgevingsvergunning Heggerank 23 Cuijk
  2023-I-11 Brief NTFU Reactie op RIB's Vast MTB routenetwerk
  2023-I-12 Brief Toezending stukken beroep bestemmingsplan centrumplan Sint Anthonis
  2023-I-13 E-mail Brief aan Eerste Kamer 201222 betreffende extern voorzitterschap
  2023-I-14 Rapport Als de overheid niet thuis geeft
  2023-I-15 Brieven Tijdelijke huisvesting basisschool de Nienekes
  2023-I-2 Kadernota 2024 ODBN
  2023-I-3 Ingediende stukken procedure bestemmingsplan Centrumplan Sint Anthonis
  2023-I-4 E-mail Raadsbesluit 081222 Legesverordening Land van Cuijk 2023
  2023-I-5 E-mail Koude Douche Prijs IBN Uden en brief IBN reactie op e-mail
  2023-I-6 Brief Toezending stukken procedure hoger beroep Omgevingsvergunning twee zonneparken
  2023-I-7 Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant
  2023-I-8 E-mail Presentatie rapport uitgesteld
  2023-I-9 Uitspraak beroep bestemmingsplan herstelplan Versterken 150 kV-net Haps-Boxmeer

  Raadsinformatiebrieven

  Onderwerp
  2022-RIB-189 ODBN werkprogramma 2023
  2022-RIB-190 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Legionella (2022-V-82)
  2022-RIB-191 Routekaart 2030: verduurzaming maatschappelijk vastgoed – afdoening motie Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (2022-M-51)
  2022-RIB-192 Afvalkalender 2023
  2022-RIB-193 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal en LPG over bermverharding voormalige gemeente Sint Anthonis (2022-V-81)
  2022-RIB-194 Voorgenomen heropening vliegbasis De Peel
  2022-RIB-195 Nieuw Erfgoedbeleid Land van Cuijk
  2022-RIB-196 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Zorgen over continuatie COVID-19 vaccinatie (2022-V-78)
  2022-RIB-197 Uitvoering motie 2022-M-41 Groen gas (2022-Ma-20)
  2022-RIB-198 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal Inclusieve samenleving en diversiteitsbeleid (2022-V-77)
  2022-RIB-199 Woondeal
  2022-RIB-200 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Subsidieaanvraag incidentele middelen leerlingendaling VO (2022-V-94)
  2022-RIB-201 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC+VVD Rol wethouder (2022-V-93)
  2022-RIB-202 Vervolg amendement Vergroten bestaanszekerheid (2022-A-24 gewijzigd)
  2022-RIB-203 Beantwoording schriftelijke vraag SP over Voedselbank (2022-V-90)
  2022-RIB-204 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Onbeantwoorde vragen omtrent migratie (2022-V-86)
  2022-RIB-205 Uitvoering taakstelling huisvesting statushouders 2022
  2022-RIB-206 Reactie motie Opvang Oekraïense vluchtelingen (2022-Ma-4)
  2022-RIB-207 Beantwoording schriftelijke vragen Team Lokaal De Blauwe Beek Oploo (2022-V-88)
  2023-RIB-1 Reactie motie Torenhoge energierekening ondernemingen (2022-Ma-16)
  2023-RIB-10 Afhandeling motie 2022-M-20 Bijverdienen in de bijstand (2022-Ma-9)
  2023-RIB-11 Weging financiële zelfredzaamheid in de Wmo (2022-Ma-22)
  2023-RIB-12 Hemelwaterbeleid Land van Cuijk
  2023-RIB-13 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Herkomst amv’s Van der Valk Hotel (2022-V-89)
  2023-RIB-14 Reactie toezegging Voorbereiding voorstel bomenbeheer en RIB (2022-TZ-10)
  2023-RIB-15 Principebesluit aanwijzing locatie voor opvang mensen met een verslaving (werkend aan herstel)
  2023-RIB-16 Beantwoording schriftelijke vragen CDA en VVD Aankomende faillissementen sportvereniging en proces oprichting Sportraad (2022-V-95)
  2023-RIB-17 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Faillissement scheepswerf Grave (2023-V-2)
  2023-RIB-18 Beantwoording schriftelijke vragen VVD Torenhoge energierekening ondernemingen (2023-V-1)
  2023-RIB-19 Beantwoording schriftelijke vragen LLVC Dassenburcht Vierlingsbeek en wandelpad (2022-V-83)
  2023-RIB-2 Evaluatie partnership IBN en ambities 2023-2024
  2023-RIB-20 Beleidsregel compensatie OZB 2023 gemeente Land van Cuijk
  2023-RIB-21 Beantwoording schriftelijke vragen TL Bio-energie installatie De Princepeel (2022-V-91)
  2023-RIB-3 Toezichtoordeel Provincie Noord-Brabant Archief- en informatiebeheer over 2021
  2023-RIB-4 Beantwoording schriftelijke vragen FVD Oud papier inzamelen in Land van Cuijk (2022-V-84)
  2023-RIB-5 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Vast mountainbike routenetwerk (2022-V-92)
  2023-RIB-6 Uitvoeringsprogramma VTH 2023
  2023-RIB-7 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Voortbestaan spoedposten (2022-V-85)
  2023-RIB-8 Tussenevaluatie wonen met ondersteuning (tiny houses)
  2023-RIB-9 Detailhandelsvisie Noordoost Brabant
 11. 10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  vervallen te verklaren van verordeningen van de vijf voormalige gemeenten.

 12. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen het ontwerpbesluit tot het wijzigen van de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994, voor zover het de grens betreft op de Wanroijseweg te Mill conform de bij dit besluit gevoegde tekening.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-18 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Vaststelling ontwerpbesluit verleggen bebouwde komgrens Wanroijseweg, Mill
 13. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Vortum-Mullem, correctie Akkervoortweg 5 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPVMuCorrAkkerv5-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Vortum-Mullem, correctie Akkervoortweg 5;
  3. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.
 14. 13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Veldweg 46-Beerschemaasweg 54 te Escharen met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPVeldBeersweg-VA01 vast te stellen;
  2. het beeldkwaliteitsplan ‘Escharen Veldweg 46 Beerschemaasweg 54’ vast te stellen en op te nemen als aanvullende bijlage in de Welstandsnota;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Veldweg 46-Beerschemaasweg 54 te Escharen;
  4. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.
 15. 14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Lactariaweg 40, Stevensbeek met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPStLactariaweg40-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Lactariaweg 40, Stevensbeek.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-20 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Vaststelling bestemmingsplan Lactariaweg 40, Stevensbeek
 16. 15

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Boxmeer, Hofstede Elderom, fase 7 met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBmrHofEld7-VA01 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Boxmeer, Hofstede Elderom, fase 7.
 17. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Sint Hubert, Kerkpad ong. betreffende het ontwerpbestemmingsplan Sint Hubert, Kerkpad ong. vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Sint Hubert, Kerkpad ong. met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPSHKerkpadong-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Sint Hubert, Kerkpad ong.;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.
 18. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  tot eerste wijziging van de Legesverordening Land van Cuijk 2023 door bij artikel 11 (Overgangsbepaling) na sub d. in te voegen:
  e. ‘Verordening leges Sint Anthonis 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2021;


  besluit:
  tot eerste wijziging van de Verordening reinigingsheffingen gemeente Land van Cuijk 2023
  door bij artikel 18 (Overgangsbepaling) na sub d. in te voegen:
  e. ‘Verordening reinigingsheffingen Sint Anthonis 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2021;


  besluit:
  tot eerste wijziging van de Verordening rioolheffing Land van Cuijk 2023 door bij artikel 11 (Overgangsbepaling) na sub d. in te voegen:
  e. ‘Verordening rioolheffing Sint Anthonis 2022’ vastgesteld bij raadsbesluit van 20 oktober 2021.

 19. 18

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  voor de herinrichting van de provinciale weg N321 (Grave-Beers) een krediet beschikbaar te stellen van € 1.293.589,-.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-1 Beantwoording technnische vragen SP Verstrekking krediet herinrichting provinciale weg N321 (Grave-Beers)
  2023-T-14 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Verstrekking krediet herinrichting provinciale weg N321 (Grave-Beers)
  2023-T-22 Beantwoording technische vragen CDA Verstrekking krediet herinrichting provinciale weg N321 (Grave-Beers)
  2023-T-24 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Verstrekken krediet herinrichting provinciale weg N321 (Grave-Beers)
  2023-T-8 Beantwoording technische vraag LPG verstrekking krediet herinrichting provinciale weg N321 (Grave-Beers)
 20. 19

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  vast te stellen Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Land van Cuijk 2023.

 21. 20

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  1. het Grondstoffenbeleidsplan, Transitie naar circulair huishoudelijk grondstoffenbeheer 2023-2033 vast te stellen;
  2. de kosten voor het jaar 2023 à € 219.000,- te dekken door:
   a. onttrekking uit de Voorziening afvalinzameling (€ 195.000,-);
   b. de bijdrage voor de gemeente Boekel te verhogen met € 24.000,-.
  3. de jaarlijkse kosten voor de jaren 2024 en verder à € 90.500,- te dekken door:
   a. de afvalstoffenheffing vanaf 2024 te verhogen met € 80.700,- (circa € 2, - per huishouden);
   b. de bijdrage voor de gemeente Boekel vanaf 2024 te verhogen met € 9.800,-.
  4. de begrotingswijziging vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-10 Beantwoording technische vragen LPG vaststelling Grondstoffenbeleidsplan, Transitie naar circulair huishoudelijk grondstoffenbeheer 2023-2033
  2023-T-13 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA Vaststelling Grondstoffenbeleidsplan, Transitie naar circulair huishoudelijk grondstoffenbeheer 2023-2033
  2023-T-17 Beantwoording technische vragen CDA Vaststelling Grondstoffenbeleidsplan, Transitie naar circulair huishoudelijk grondstoffenbeheer 2023-2033
  2023-T-23 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Vaststelling Grondstoffenbeleidsplan, Transitie naar circulair huishoudelijk grondstoffenbeheer 2023-2033
 22. 21

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Bijlagen

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Wanroij, Korenveld betreffende het ontwerpbestemmingsplan Wanroij, Korenveld vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Wanroij, Korenveld, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPWaKorenveld-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Wanroij, Korenveld;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-12 Beantwoording technische vraag GroenLinks-PvdA vaststelling bestemmingsplan Wanroij, Korenveld (deels vertrouwelijk)
  2023-T-2 Beantwoording technische vragen SP vaststelling bestemmingsplan Wanroij, Korenveld
  2023-T-26 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Vaststelling bestemmingplan Wanroij, Korenveld
  2023-T-6 Beantwoording technische vragen Team Lokaal vaststelling bestemmingsplan Wanroij, Korenveld
  2023-T-7 Beantwoording technische vragen LPG vaststelling bestemmingsplan Wanroij, Korenveld

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-6: Informatieavond inzake sociale woningbouw
 23. 22

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  1. in het kader van de dijkversterking Cuijk-Ravenstein de navolgende meekoppelkansen verder uit te werken en daarvoor de navolgende bedragen beschikbaar te stellen:
   a. Herstel halfbastion Blauwkop: € 215.515,- waarvan € 71.838,- in 2023 en € 143.677,- in 2024;
   b. Recreatieve aansluiting dijkje klooster Velp: € 3.887,- waarvan € 1.296,- in 2023 en
   € 2.591,- in 2024
   c. Aanbrengen fietspad 7,5 km: € 85.444,- waarvan € 28.481,- in 2023 en € 56.963,- in 2024;
   d. Fietsbrug Haven Cuijk: € 595.938,- waarvan € 198.647,- in 2023 en € 397.291,- in 2024
   e. Variant Reek-Overlangel fietspad benedendijks, gedeelte LvC 0,7 km: € 7.612,- waarvan € 2.537,- in 2023 en € 5.075,- in 2024;
   f. Pad langs Lelyzone inclusief aantakkingen € 1.666,- waarvan € 555 in 2023 en € 1.111,- in 2024;
   g. Pad Lage Wijth: € 1.666,- waarvan € 555,- in 2023 en € 1.111,- in 2024;
  2. deze meekoppelkansen in te brengen voor de Nota Voorkeursalternatief voor dijkversterking Cuijk-Ravenstein;
  3. de investering voor de uitwerking van de meekoppelkansen ad € 911.728,- beschikbaar te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-21 Beantwoording technische vragen CDA Vaststelling meekoppelkansen dijkversterkingsproject Cuijk-Ravenstein en beschikbaarstelling investering € 911.728,-
  2023-T-25 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Vaststelling meekoppelkansen dijkversterkingsproject Cuijk-Ravenstein en beschikbaarstelling investering € 911.728,-
  2023-T-3 Beantwoording technische vraag SP Vaststelling meekoppelkansen dijkversterkingsproject Cuijk – Ravenstein en beschikbaar stellen investering € 911.728,-
  2023-T-5 Beantwoording technische vragen Team Lokaal vaststelling meekoppelkansen dijkversterkingsproject Cuijk - Ravenstein en beschikbaar stellen investering € 911.728,-
  2023-T-9 Beantwoording technische vragen LPG vaststelling meekoppelkansen dijkversterkingsproject Cuijk - Ravenstein en beschikbaar stellen investering € 911.728,-
 24. 22.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college

  1. de verdere uitwerking breed op te pakken en bijvoorbeeld te onderzoeken of alternatieve tracés, buiten het dijklichaam, effectiever en/of goedkoper zijn. Hierbij de in het Raadsvoorstel genoemde tracés en voorkeuren (bijvoorbeeld de parkeervoorziening grenzend aan de woningen halfbastion Blauwkop en de fietsroute over de dijk ter hoogte van Vegetasscheweg 2 en 2A) niet op voorhand te beschouwen als voorkeursscenario;
  2. een tracéstudie uit te voeren naar de fietsverbinding vanaf de dijk ten noorden van Linden tot aan een aansluiting op de snelfietsroute Cuijk-Nijmegen. In deze studie eisen voor een aantrekkelijke fietsroute zoals beleving/aantrekkelijkheid, comfort, herkenbaarheid, veiligheid mee te nemen evenals de te verwachten uitvoerings-kosten en bijdragen of subsidies van derden;
  3. met de uitkomsten van de studies (scenario’s) naar de raad terug te komen om een besluit te nemen over het verder uitwerken van een tracé;
  4. de belangen van de omgeving goed mee te nemen en mee te wegen in het verder onderzoek en uitwerking naar de meekoppelkansen waarbij een goede, uitlegbare, afweging tussen algemeen en persoonlijk belang gemaakt wordt;
  5. bij het onderzoek naar een veilige fietsverbinding Reek-Overlangel de eerder genoemde eisen voor een aantrekkelijke fietsverbinding nadrukkelijk mee te laten wegen. Autoverkeer hierbij ondergeschikt te laten zijn omdat de functie ten aanzien van autoverkeer “slechts” het ontsluiten van erven en percelen is.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-1: Meekoppelkansen benutten (2023-M-2)
 25. 23

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  1. vast te stellen de Nota grondbeleid 2023 gemeente Land van Cuijk (inclusief bijlagen: Nota kostenverhaal 2023, Nota pachtbeleid 2023 en Nota groenstroken 2023):
   a. het in de Nota grondbeleid 2023 gemeente Land van Cuijk op pagina 22 onderaan genoemde maximum percentage van 10% verlaagde grondprijzen ten behoeve van starters te wijzigen in een percentage van 25% voor dit jaar;
   b. deze wijziging van het kortingspercentage zo spoedig mogelijke in een tussentijdse grondprijzenbrief op te nemen;
   c. het maximum percentage verlaagde grondprijzen ten behoeve van starters daarna op te nemen in de jaarlijkse grondprijzenbrief;
   d. de in de Nota grondbeleid 2023 gemeente Land van Cuijk op pagina 23 bovenaan opgenomen tekst “Om misbruik van de kortingsregeling tegen te gaan kan een anti-speculatiebeding worden opgenomen.” te wijzigen in “Om misbruik van de kortingsregeling tegen te gaan zal een anti-speculatiebeding worden opgenomen.”;
  2. de Uitwerking Fonds Ruimtelijke kwaliteit gemeente Sint Anthonis d.d. 25 oktober 2018 geldend te verklaren voor de gemeente Land van Cuijk voor zover betrekking hebbende op de berekening van de bijdrage voor de voorziening genoemd bij beslispunt 3;
  3. in te stellen van de voorziening “Verbetering Ruimtelijke kwaliteit”;
  4. de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2022 te wijzigen door onderstaand lid toe te voegen aan artikel 8 over informatieplicht:
   d. aankopen van strategische gronden/onroerende zaken groter dan € 5.000.000 en/of wanneer wordt afgeweken van de gestelde voorwaarden in de Nota grondbeleid 2023 gemeente land van Cuijk.;
  5. de volgende regelingen/beleid vervallen te verklaren:
   a. Boxmeer:
   i. Notitie verpachting landbouwgronden;
   ii. Herziene notitie verkoop landbouwgronden;
   iii. Beleid inzake verhuur en verkoop groen- en reststroken;
   b. Cuijk:
   i. Grondbeleid;
   ii. Grondprijsbeleid 2013;
   iii. Groen- en reststrokenbeleid;
   iv. Erfpachtvoorwaarden bedrijventerreinen gemeente Cuijk 2015;
   v. Bouwvolumebijdrage;
   c. Mill en Sint Hubert:
   i. Nota Grondbeleid 2010;
   ii. Grondprijsdifferentiatie 2018;
   iii. Beleidsnota verkoop/verhuur/ingebruikgeving gemeentegrond;
   iv. Verkoop vaste pachtgronden;
   d. Sint Anthonis:
   i. Nota integraal Grondbeleid 2019-2023 (wetgeving, verwerving, uitgifte, strategie, pacht-, en groenstrokenbeleid);
   e. Grave:
   i. Nota Grondbeleid & Grondexploitatie 2013;
   ii. Groen- en reststrokenbeleid.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-11 Beantwoording technische vragen LPG vaststelling Nota grondbeleid 2023 (inclusief bijlagen: Nota kostenverhaal 2023, Nota pachtbeleid 2023 en Nota groenstroken 2023) en (1e) wijziging van de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2022
  2023-T-15 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Vaststelling Nota grondbeleid 2023 (inclusief bijlagen: Nota kostenverhaal 2023, Nota pachtbeleid 2023 en Nota groenstroken 2023) en (1e) wijziging van de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2022
  2023-T-16 Beantwoording technische vragen CDA Vaststelling Nota grondbeleid 2023 (inclusief bijlagen: Nota kostenverhaal 2023, Nota pachtbeleid 2023 en Nota groenstroken 2023) en (1e) wijziging van de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2022
  2023-T-19 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Vaststelling Nota grondbeleid 2023 (inclusief bijlagen: Nota kostenverhaal 2023, Nota pachtbeleid 2023 en Nota groenstroken 2023) en (1e) wijziging van de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2022
  2023-T-4 Beantwoording technische vragen SP vaststelling Nota grondbeleid 2023 gemeente Land van Cuijk (inclusief bijlagen: Nota kostenverhaal 2023, Nota pachtbeleid 2023 en Nota groenstroken 2023) en (1e) wijziging van de Financiële verordening gemeente Land van Cuijk 2023

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-7: Raad betrekken bij beleidskaders transitie landelijk gebied/verduurzaming landbouw
 26. 23.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)
 27. 23.b

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  CDA (12), Liberaal LVC (5), LPG (1), Team Lokaal (6)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), VVD (2)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-8: Raad informeren over wettelijke ontwikkelingen inzake mogelijkheden tot hanteren van antispeculatiebedingen
 28. 23.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-9: Bestedingen Fonds Ruimtelijke Kwaliteit
 29. 23.d

 30. 23.e

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2)
  tegen
  CDA (12), FVD (1), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (6), VVD (2)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-10: Mogelijkheden verkennen naar stimuleren duurzaam grondbeheer
 31. 23.f

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (11), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (6), VVD (2)
  tegen
  CDA (1)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college

  1. actief werk te maken van de realisatie van meer betaalbare starterswoningen;
  2. te onderzoeken en op de kortst mogelijke termijn te komen met een voorstel waarin een erfpacht- en/of huurkoopconstructie centraal staat.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-2: Erfpacht- of huurkoopconstructie bij gronduitgifte (2023-M-6)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-11: Onderzoeken mogelijkheden vormen van gronduitgifte voor realisatie meer betaalbare starterswoningen
 32. 24

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (5), VVD (2)
  tegen
  FVD (1), LPG (1)

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen 'Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1' vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPBuSrv1-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.
 33. 25

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), VVD (2)
  tegen
  GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (5)

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college

  1. onze inwoners uit te dagen om burgerinitiatieven te melden bij het college en als gebiedswethouder/gebiedsmakelaar in gesprek te gaan met de initiatiefnemers ten einde in samenspraak te komen tot financiële ondersteuning voor de beginfase (en verderop in het proces) vanuit de gemeente (zie ook: https://www.waalre.nl/burgerinitiatief?zoek=burgerini);
  2. de voorwaarden bepalen wanneer een burgerinitiatief in aanmerking komt voor steun in de startperiode en later in het traject (onder andere draagvlak, effect voor samenleving);
  3. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de toegekende startbudgetten en lopende burgerinitiatieven;
  4. hiervoor jaarlijks een bedrag te reserveren en op te nemen in de begroting.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-3: Financiële ondersteuning bij burgerinitiatieven (2023-M-1)
 34. 26

 35. 27
  Sluiting