Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Jaarstukken 2022 en Kadernota 2024

donderdag 6 juli 2023

14:00 - 22:48
Locatie

Raadzaal Cuijk

Voorzitter
Marieke Moorman

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

  00:07:00 - 00:08:04 - Marieke Moorman
 2. 1

  00:07:09 - 00:08:04 - Marieke Moorman
 3. 2

  00:07:41 - 00:08:04 - Marieke Moorman
  00:08:06 - 00:10:57 - Marieke Moorman
 4. 3

  Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

  00:08:43 - 00:10:57 - Marieke Moorman
 5. 4

  Voor raadsvergaderingen waarin uitsluitend P&C stukken worden behandeld, kan op voorstel van het presidium worden afgeweken van het Reglement van orde. Om deze reden zijn de vaste agendapunten spreekrecht, mondelinge vragen en afdoening ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven niet geagendeerd.

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

  00:09:00 - 00:10:57 - Marieke Moorman
  00:11:01 - 00:11:03 - Inspreker
  00:11:03 - 00:11:04 - Maarten Jilisen
  00:11:04 - 00:12:42 - Maarten Jilisen
  00:12:42 - 00:16:27 - Marieke Moorman
 6. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (4), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 29 juni 2023 wordt vastgesteld.

  00:13:13 - 00:16:27 - Marieke Moorman
 7. 6

  Op 6 april 2023 zijn de vier leden benoemd in de Rekenkamer Land van Cuijk en drie leden zijn beëdigd.
  Het vierde lid, wat eerder verhinderd was, wordt nu beëdigd. Rick Anderson zal de verklaring en belofte afleggen

  04:08:56 - 04:09:17 - Marieke Moorman
  04:09:24 - 04:10:19 - Inspreker
  04:10:29 - 04:10:43 - Inspreker
  04:10:54 - 04:11:30 - Marieke Moorman
  04:11:36 - 04:11:43 - Marieke Moorman
  04:11:44 - 04:14:54 - Inspreker
 8. 7

  Het raadsvoorstel met de definitieve Jaarstukken 2022 is toegevoegd op 28 juni 2023. Het accountantsverslag is nog niet definitief.


  Wordt gelijktijdig behandeld met agendapunt 8 (Kadernota 2024).


  De behandeling van de jaarstukken wordt voorbereid door de auditcommissie. Deze commissie voert het overleg met de accountant en adviseert de raad over de afdoening van de jaarstukken.


  Jaarstukken in begrotingsportaal Land van Cuijk: https://landvancuijk.begrotingsapp.nl/

  Besluit

  1. de geactualiseerde grondexploitaties 2023 vast te stellen;
  2. de Jaarstukken 2022 Land van Cuijk vast te stellen;
  3. het resultaat ad € 34.547.000,- toe te voegen aan de algemene reserve;
  4. de volgende posten te bestemmen en te dekken uit de algemene reserve:
  a. Niet benutte incidentele budgetten van netto € 20.005.000,- conform bijgevoegde bijlage over te hevelen naar 2023;
  b. Dotatie aan reserve civiele objecten € 570.037,-;
  c. Dotatie aan reserve onderhoud gebouwen € 362.485,-;
  d. Dotatie aan reserve openbare verlichting € 146.861,-;
  e. Dotatie aan reserve wegen € 2.537.914,-;
  f. Dotatie aan reserve civiele objecten € 300.000,-;
  g. Dotatie aan reserve wonen en leefbaarheid Cuijk € 131.800,-;
  h. Dotatie voorziening Prinsenstal bijdrage parkeren € 218.398,-;
  i. Dotatie aan voorziening Prinsenstal Grave bijdrage hemelwaterafvoer € 82.000,-;
  j. Dotatie voorziening ruimtelijke kwaliteit € 48.000 en beschikbaar stellen budget voor aanleg voorzieningen Oranjeboomstraat Mill € 5.000,-;
  k. Beschikbaar stellen budget ten behoeve vanen verplichtingen exploitatie bijdragen € 404.255,-;
  5. voor de punten 3 en 4 bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-113 Beantwoording technische vragen Liberaal LVC Jaarstukken 2022 gemeente Land van Cuijk
  2023-T-116 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Jaarstukken 2022 gemeente Land van Cuijk
  2023-T-84 Beantwoording technische vragen LPG Jaarstukken 2022 gemeente Land van Cuijk
  00:14:07 - 00:16:27 - Marieke Moorman
 9. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (4), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  de SiSa verantwoording 2022 Land van Cuijk vast te stellen.

 10. 8

  Planning voorbereiding
  vrijdag 2 juni: aanbieden stukken
  donderdag 8 juni, 17.30 uur: werkbijeenkomst. Toelichting en 'afvangen' technische vragen.
  woensdag 14 juni, 9.00 uur: indienen technische vragen
  maandag 19 juni, 17.00 uur: beantwoording technische vragen
  maandag 26 juni, 9.00 uur: indienen bestuurlijke vragen
  vrijdag 30 juni, 14.00 uur: beantwoording bestuurlijke vragen
  woensdag 5 juli, 12.00 uur: aankondigen moties en amendementen


  Planning behandeling
  14.00 uur Opening
  14.05 uur Eerste termijn fracties: maximaal 14 minuten per fractie (exclusief maximaal 4 minuten interruptietijd). Gesproken wordt in de volgorde van de grootte van de fracties.
  16.30 uur Schorsing: diner en overleg
  17.45 uur Reactie college
  19.15 uur Inventariseren welke amendementen en moties in stand blijven
  19.30 uur Schorsing/overleg fracties
  20.00 uur Inventariseren welke amendementen en moties in stand blijven
  20.05 uur Tweede termijn fracties: spreektijd is maximaal 4 minuten per fractie (exclusief 2 minuten interruptietijd). Gesproken wordt in de volgorde van de grootte van de fracties.
  21.00 uur Stemmingen
  21.15 uur Sluiting


  De tijden zijn onder voorbehoud.


  Kadernota 2024 in begrotingsportaal Land van Cuijk: https://landvancuijk.begrotingsapp.nl/

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1)

  Besluit

  de Kadernota 2024 Land van Cuijk vast te stellen en dit document als basis te gebruiken voor de op te stellen begroting 2024.

  Technische vragen

  Onderwerp
  2023-T-100 Beantwoording technische vragen SP Kadernota 2024 Land van Cuijk
  2023-T-101 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Kadernota 2024 Land van Cuijk
  2023-T-110 Beantwoording technische vragen CDA Kadernota 2024 Land van Cuijk
  2023-T-111 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Kadernota 2024 Land van Cuijk
  2023-T-119 Beantwoording technische vragen Liberaal LVC Kadernota 2024 Land van Cuijk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-24 Zonnepanelen op daken voor zon
  2023-TZ-26 Accommodatiebeleid
  2023-TZ-27 CAO-onderhandelingen IBN-personeel
  2023-TZ-28 Ontwikkelingen opvang vluchtelingen
  2023-TZ-29 Aanbestedingsprocedure Maasstrandje (bij Beugen)
  2023-TZ-30 Invulling aantrekkelijk werkgeverschap
  00:14:21 - 00:16:27 - Marieke Moorman
  00:16:28 - 00:16:37 - Inspreker
  00:16:37 - 00:20:12 - Albrecht Martens
  00:20:12 - 00:20:59 - Hans Vermeulen
  00:20:59 - 00:21:02 - Inspreker
  00:21:02 - 00:22:34 - Arjan Breijer
  00:22:34 - 00:22:35 - Inspreker
  00:22:35 - 00:23:02 - Joep Baltussen
  00:23:02 - 00:23:05 - Inspreker
  00:23:05 - 00:23:30 - Maarten van Gemert
  00:23:30 - 00:23:33 - Inspreker
  00:23:33 - 00:25:15 - Teun Wientjes
  00:25:17 - 00:25:21 - Marieke Moorman
  00:25:23 - 00:25:24 - Marieke Moorman
  00:25:24 - 00:26:01 - Esmee van der Ham
  00:26:01 - 00:26:02 - Marieke Moorman
  00:26:02 - 00:26:29 - Teun Wientjes
  00:26:31 - 00:26:33 - Marieke Moorman
  00:26:33 - 00:26:52 - Fons van Mil
  00:26:52 - 00:26:53 - Marieke Moorman
  00:26:53 - 00:28:01 - Teun Wientjes
  00:28:01 - 00:28:09 - Marieke Moorman
  00:28:10 - 00:28:24 - Esmee van der Ham
  00:28:24 - 00:28:25 - Marieke Moorman
  00:28:25 - 00:28:45 - Teun Wientjes
  00:28:45 - 00:28:46 - Marieke Moorman
  00:29:26 - 00:29:27 - Marieke Moorman
  00:29:28 - 00:30:12 - Fons van Mil
  00:30:12 - 00:30:13 - Marieke Moorman
  00:30:13 - 00:31:21 - Teun Wientjes
  00:31:21 - 00:31:34 - Marieke Moorman
  00:31:34 - 00:32:03 - Marco van den Berg
  00:32:03 - 00:32:08 - Marieke Moorman
  00:32:09 - 00:32:11 - Inspreker
  00:32:11 - 00:32:14 - Albrecht Martens
  00:32:14 - 00:32:27 - Albrecht Martens
  00:32:27 - 00:32:38 - Marieke Moorman
  00:32:48 - 00:32:51 - Inspreker
  00:32:51 - 00:43:18 - Helma Pluk
  00:43:18 - 00:44:26 - Corné Tak
  00:44:26 - 00:44:28 - Inspreker
  00:44:28 - 00:45:29 - Marcel van den Elzen
  00:45:31 - 00:45:52 - Inspreker
  00:45:52 - 00:45:56 - Helma Pluk
  00:45:56 - 00:45:58 - Marieke Moorman
  00:45:59 - 00:46:22 - Lian Nabuurs
  00:46:23 - 00:46:29 - Marieke Moorman
  00:46:30 - 00:46:42 - Marcel van den Elzen
  00:46:42 - 00:46:46 - Marieke Moorman
  00:46:47 - 00:47:26 - Roos Aben
  00:47:26 - 00:47:41 - Marieke Moorman
  00:47:53 - 00:47:56 - Inspreker
  00:47:56 - 00:53:51 - Liesbeth van Heeswijk
  00:53:51 - 00:53:56 - Marieke Moorman
  00:53:56 - 00:54:15 - Bregje van Lieshout
  00:54:15 - 00:54:16 - Marieke Moorman
  00:54:16 - 00:54:19 - Inspreker
  00:54:19 - 00:54:40 - Liesbeth van Heeswijk
  00:54:40 - 00:54:41 - Marieke Moorman
  00:54:41 - 00:54:46 - Bregje van Lieshout
  00:54:46 - 00:54:48 - Marieke Moorman
  00:54:48 - 00:55:00 - Inspreker
  00:55:00 - 00:55:02 - Marieke Moorman
  00:55:02 - 00:55:05 - Inspreker
  00:55:05 - 00:55:09 - Liesbeth van Heeswijk
  00:55:09 - 00:55:25 - Liesbeth van Heeswijk
  00:55:25 - 00:55:29 - Marieke Moorman
  00:55:29 - 00:56:08 - Arjan Breijer
  00:56:08 - 00:56:09 - Marieke Moorman
  00:56:09 - 00:56:46 - Inspreker
  00:56:46 - 00:56:47 - Marieke Moorman
  00:56:47 - 00:56:48 - Inspreker
  00:56:48 - 00:57:04 - Arjan Breijer
  00:57:04 - 00:57:05 - Marieke Moorman
  00:57:05 - 00:57:06 - Inspreker
  00:57:06 - 00:57:42 - Liesbeth van Heeswijk
  00:57:42 - 00:57:50 - Marieke Moorman
  00:57:50 - 00:58:26 - Roos Aben
  00:58:26 - 00:58:27 - Marieke Moorman
  00:58:27 - 00:58:30 - Roos Aben
  00:58:31 - 00:58:32 - Inspreker
  00:58:32 - 00:58:33 - Marieke Moorman
  00:58:33 - 00:58:46 - Marco van den Berg
  00:58:47 - 00:58:48 - Marieke Moorman
  00:58:49 - 00:58:53 - Inspreker
  00:58:53 - 00:59:43 - Liesbeth van Heeswijk
  00:59:43 - 00:59:46 - Marieke Moorman
  00:59:46 - 00:59:48 - Inspreker
  00:59:48 - 00:59:50 - Marieke Moorman
  00:59:50 - 01:00:18 - Helma Pluk
  01:00:19 - 01:00:20 - Marieke Moorman
  01:00:21 - 01:00:23 - Inspreker
  01:00:23 - 01:04:39 - Liesbeth van Heeswijk
  01:04:39 - 01:04:41 - Marieke Moorman
  01:04:41 - 01:05:09 - Corine Jeckmans
  01:05:09 - 01:05:10 - Marieke Moorman
  01:05:10 - 01:05:13 - Inspreker
  01:05:13 - 01:05:17 - Liesbeth van Heeswijk
  01:05:17 - 01:06:18 - Liesbeth van Heeswijk
  01:06:18 - 01:06:26 - Corine Jeckmans
  01:06:26 - 01:07:02 - Mariëlle van Zuilen
  01:07:03 - 01:07:04 - Marieke Moorman
  01:07:05 - 01:07:06 - Inspreker
  01:07:06 - 01:07:10 - Liesbeth van Heeswijk
  01:07:10 - 01:07:51 - Liesbeth van Heeswijk
  01:07:51 - 01:08:07 - Marieke Moorman
  01:08:07 - 01:08:09 - Inspreker
  01:08:09 - 01:10:40 - Liesbeth van Heeswijk
  01:10:41 - 01:10:49 - Marieke Moorman
  01:11:13 - 01:11:16 - Inspreker
  01:11:16 - 01:17:43 - Mike van Diemen
  01:17:43 - 01:17:45 - Marieke Moorman
  01:17:45 - 01:18:19 - Marcel van den Elzen
  01:18:19 - 01:18:20 - Marieke Moorman
  01:18:20 - 01:18:24 - Inspreker
  01:18:24 - 01:19:00 - Mike van Diemen
  01:19:02 - 01:19:03 - Marieke Moorman
  01:19:03 - 01:19:41 - Esmee van der Ham
  01:19:41 - 01:19:44 - Marieke Moorman
  01:19:44 - 01:20:22 - Bregje van Lieshout
  01:20:23 - 01:20:30 - Marieke Moorman
  01:20:32 - 01:21:05 - Jochem Jacobs
  01:21:05 - 01:21:08 - Marieke Moorman
  01:21:09 - 01:22:47 - Marcel van den Elzen
  01:22:47 - 01:22:50 - Marieke Moorman
  01:22:50 - 01:23:21 - Thomas van der Meer
  01:23:21 - 01:23:23 - Marieke Moorman
  01:23:23 - 01:23:52 - Twan Stiphout
  01:23:53 - 01:23:58 - Marieke Moorman
  01:23:58 - 01:26:00 - Esmee van der Ham
  01:26:00 - 01:26:06 - Marieke Moorman
  01:26:06 - 01:26:14 - Marcel van den Elzen
  01:26:14 - 01:26:15 - Marieke Moorman
  01:26:15 - 01:26:29 - Esmee van der Ham
  01:26:30 - 01:26:34 - Marieke Moorman
  01:26:34 - 01:26:37 - Inspreker
  01:26:37 - 01:29:28 - Mike van Diemen
  01:29:28 - 01:29:36 - Marieke Moorman
  01:29:57 - 01:30:00 - Inspreker
  01:30:00 - 01:37:49 - Bregje van Lieshout
  01:37:49 - 01:37:58 - Marieke Moorman
  01:37:58 - 01:38:57 - Corine Jeckmans
  01:38:57 - 01:39:03 - Inspreker
  01:39:03 - 01:39:45 - Bregje van Lieshout
  01:39:45 - 01:40:11 - Marieke Moorman
  01:40:12 - 01:40:41 - Inspreker
  01:40:41 - 01:43:13 - Arthur Baudet
  01:43:13 - 01:43:16 - Marieke Moorman
  01:43:16 - 01:43:17 - Inspreker
  01:43:17 - 01:43:53 - Esmee van der Ham
  01:43:53 - 01:43:54 - Marieke Moorman
  01:43:54 - 01:43:56 - Inspreker
  01:43:56 - 01:43:58 - Arthur Baudet
  01:43:58 - 01:44:15 - Arthur Baudet
  01:44:15 - 01:44:20 - Marieke Moorman
  01:44:20 - 01:44:47 - Thomas van der Meer
  01:44:47 - 01:44:48 - Marieke Moorman
  01:44:49 - 01:45:01 - Helma Pluk
  01:45:02 - 01:45:04 - Marieke Moorman
  01:45:04 - 01:45:37 - Liesbeth van Heeswijk
  01:45:37 - 01:45:39 - Marieke Moorman
  01:45:39 - 01:45:45 - Inspreker
  01:45:45 - 01:45:50 - Marieke Moorman
  01:45:50 - 01:46:00 - Inspreker
  01:46:00 - 01:46:01 - Marieke Moorman
  01:46:01 - 01:46:02 - Inspreker
  01:46:02 - 01:46:13 - Helma Pluk
  01:46:13 - 01:46:14 - Inspreker
  01:46:14 - 01:46:17 - Marieke Moorman
  01:46:17 - 01:46:19 - Inspreker
  01:46:19 - 01:46:21 - Arthur Baudet
  01:46:21 - 01:46:22 - Marieke Moorman
  01:46:22 - 01:46:27 - Inspreker
  01:46:27 - 01:46:35 - Marieke Moorman
  01:46:35 - 01:46:37 - Inspreker
  01:46:37 - 01:46:40 - Arthur Baudet
  01:46:40 - 01:48:09 - Arthur Baudet
  01:48:09 - 01:48:11 - Marieke Moorman
  01:48:11 - 01:48:13 - Inspreker
  01:48:13 - 01:48:51 - Ben Peters
  01:48:51 - 01:48:52 - Marieke Moorman
  01:48:52 - 01:49:09 - Inspreker
  01:49:09 - 01:49:12 - Marieke Moorman
  01:49:12 - 01:49:28 - Inspreker
  01:49:28 - 01:52:08 - Arthur Baudet
  01:52:08 - 01:52:14 - Marieke Moorman
  01:52:14 - 01:52:26 - Bregje van Lieshout
  01:52:26 - 01:53:13 - Judith Logtens
  01:53:13 - 01:53:16 - Marieke Moorman
  01:53:16 - 01:53:32 - Helma Pluk
  01:53:33 - 01:53:34 - Marieke Moorman
  01:53:34 - 01:53:48 - Twan Stiphout
  01:53:49 - 01:53:51 - Marieke Moorman
  01:53:51 - 01:56:37 - Inspreker
  01:56:37 - 01:56:40 - Marieke Moorman
  01:56:41 - 01:57:26 - Helma Pluk
  01:57:26 - 01:57:32 - Marieke Moorman
  01:57:34 - 01:58:30 - Judith Logtens
  01:58:30 - 01:58:33 - Marieke Moorman
  01:58:33 - 01:59:16 - Astrid Bannink
  01:59:16 - 01:59:18 - Marieke Moorman
  01:59:19 - 01:59:50 - Liesbeth van Heeswijk
  01:59:51 - 02:00:04 - Marieke Moorman
  02:00:24 - 02:00:26 - Inspreker
  02:00:26 - 02:03:54 - Thomas van der Meer
  02:03:54 - 02:03:58 - Marieke Moorman
  02:03:58 - 02:03:59 - Inspreker
  02:03:59 - 02:04:16 - Marcel van den Elzen
  02:04:16 - 02:04:18 - Marieke Moorman
  02:04:19 - 02:05:12 - Inspreker
  02:05:13 - 02:05:17 - Marieke Moorman
  02:05:17 - 02:05:44 - Twan Stiphout
  02:05:45 - 02:05:46 - Marieke Moorman
  02:05:46 - 02:06:02 - Marc Oudenhoven
  02:06:02 - 02:06:03 - Marieke Moorman
  02:06:03 - 02:07:34 - Inspreker
  02:07:34 - 02:07:36 - Marc Oudenhoven
  02:07:36 - 02:07:43 - Marieke Moorman
  02:07:43 - 02:07:46 - Inspreker
  02:07:46 - 02:10:51 - Thomas van der Meer
  02:10:52 - 02:10:59 - Marieke Moorman
  02:11:11 - 02:11:13 - Inspreker
  02:11:13 - 02:13:05 - Marianne Akkermans
  02:13:05 - 02:13:09 - Arthur Baudet
  02:13:09 - 02:13:11 - Inspreker
  02:13:11 - 02:13:15 - Marieke Moorman
  02:13:15 - 02:13:16 - Arthur Baudet
  02:13:16 - 02:13:17 - Inspreker
  02:13:17 - 02:13:56 - Arthur Baudet
  02:13:56 - 02:13:57 - Marieke Moorman
  02:13:57 - 02:13:58 - Inspreker
  02:13:59 - 02:14:03 - Inspreker
  02:14:03 - 02:14:36 - Marianne Akkermans
  02:14:38 - 02:14:39 - Marieke Moorman
  02:14:40 - 02:14:46 - Inspreker
  02:14:46 - 02:18:14 - Marianne Akkermans
  02:18:14 - 02:18:17 - Marieke Moorman
  02:18:17 - 02:18:19 - Thomas van der Meer
  02:18:19 - 02:18:53 - Inspreker
  02:18:53 - 02:18:55 - Marieke Moorman
  02:18:55 - 02:19:38 - Inspreker
  02:19:38 - 02:19:39 - Marieke Moorman
  02:19:39 - 02:19:40 - Inspreker
  02:19:40 - 02:20:10 - Thomas van der Meer
  02:20:10 - 02:20:11 - Inspreker
  02:20:11 - 02:20:12 - Marieke Moorman
  02:20:12 - 02:20:17 - Inspreker
  02:20:17 - 02:20:54 - Marianne Akkermans
  02:20:57 - 02:20:58 - Marieke Moorman
  02:20:59 - 02:21:28 - Mike van Diemen
  02:21:29 - 02:22:13 - Inspreker
  02:22:13 - 02:22:18 - Marieke Moorman
  02:22:19 - 02:22:23 - Inspreker
  02:22:23 - 02:22:26 - Marianne Akkermans
  02:22:26 - 02:23:13 - Marianne Akkermans
  02:23:13 - 02:23:15 - Marieke Moorman
  02:23:15 - 02:23:16 - Inspreker
  02:23:16 - 02:23:39 - Helma Pluk
  02:23:39 - 02:23:41 - Marieke Moorman
  02:23:41 - 02:23:44 - Inspreker
  02:23:44 - 02:24:14 - Marianne Akkermans
  02:24:15 - 02:24:16 - Marieke Moorman
  02:24:18 - 02:24:48 - Jochem Jacobs
  02:24:48 - 02:24:49 - Marieke Moorman
  02:24:49 - 02:24:51 - Inspreker
  02:24:51 - 02:24:56 - Marianne Akkermans
  02:25:00 - 02:25:07 - Inspreker
  02:25:07 - 02:28:46 - Marianne Akkermans
  02:28:46 - 02:28:54 - Marieke Moorman
  02:28:54 - 02:28:56 - Inspreker
  02:28:56 - 02:29:26 - Marianne Akkermans
  02:29:26 - 02:29:30 - Marieke Moorman
  02:29:30 - 02:30:44 - Inspreker
  02:30:44 - 02:31:06 - Marieke Moorman
  02:31:25 - 02:32:29 - Inspreker
  02:32:29 - 02:32:32 - Marieke Moorman
  02:32:32 - 02:32:34 - Inspreker
  02:32:34 - 02:32:56 - Esmee van der Ham
  02:32:56 - 02:32:58 - Marieke Moorman
  02:32:58 - 02:33:29 - Inspreker
  02:33:29 - 02:33:49 - Astrid Bannink
  02:33:49 - 02:33:50 - Marieke Moorman
  02:33:51 - 02:34:03 - Joep Baltussen
  02:34:03 - 02:34:07 - Marieke Moorman
  02:34:07 - 02:34:09 - Inspreker
  02:34:09 - 02:34:35 - Astrid Bannink
  02:34:37 - 02:34:43 - Inspreker
  02:34:43 - 02:42:41 - Astrid Bannink
  02:42:41 - 02:43:32 - Marieke Moorman
  04:08:14 - 04:09:17 - Marieke Moorman
  04:09:24 - 04:10:19 - Inspreker
  04:10:29 - 04:10:43 - Inspreker
  04:10:54 - 04:11:30 - Marieke Moorman
  04:11:36 - 04:11:43 - Marieke Moorman
  04:11:44 - 04:14:54 - Inspreker
  04:14:54 - 04:14:55 - Marieke Moorman
  04:14:55 - 04:15:12 - Helma Pluk
  04:15:12 - 04:15:13 - Marieke Moorman
  04:15:13 - 04:15:28 - Inspreker
  04:15:28 - 04:15:38 - Maarten Jilisen
  04:15:38 - 04:15:39 - Marieke Moorman
  04:15:39 - 04:15:51 - Inspreker
  04:15:51 - 04:15:54 - Marieke Moorman
  04:15:54 - 04:16:24 - Twan Stiphout
  04:16:24 - 04:16:25 - Inspreker
  04:16:25 - 04:16:27 - Marieke Moorman
  04:16:27 - 04:17:01 - Inspreker
  04:17:01 - 04:18:43 - Maarten Jilisen
  04:18:43 - 04:18:44 - Marieke Moorman
  04:18:44 - 04:18:45 - Inspreker
  04:18:45 - 04:19:13 - Albrecht Martens
  04:19:13 - 04:20:54 - Inspreker
  04:20:54 - 04:20:57 - Marieke Moorman
  04:20:57 - 04:21:01 - Inspreker
  04:21:01 - 04:21:11 - Marieke Moorman
  04:21:11 - 04:21:29 - Albrecht Martens
  04:21:29 - 04:22:14 - Inspreker
  04:22:14 - 04:22:16 - Marieke Moorman
  04:22:16 - 04:22:37 - Astrid Bannink
  04:22:37 - 04:23:02 - Inspreker
  04:23:02 - 04:23:03 - Marieke Moorman
  04:23:03 - 04:23:35 - Astrid Bannink
  04:23:35 - 04:23:36 - Marieke Moorman
  04:23:36 - 04:25:41 - Inspreker
  04:25:41 - 04:25:42 - Marieke Moorman
  04:25:42 - 04:26:04 - Helma Pluk
  04:26:04 - 04:26:05 - Marieke Moorman
  04:26:05 - 04:26:25 - Inspreker
  04:26:25 - 04:26:26 - Marieke Moorman
  04:26:26 - 04:26:59 - Twan Stiphout
  04:26:59 - 04:27:03 - Marieke Moorman
  04:27:03 - 04:28:47 - Inspreker
  04:28:47 - 04:28:50 - Astrid Bannink
  04:28:50 - 04:29:31 - Twan Stiphout
  04:29:31 - 04:29:32 - Inspreker
  04:29:32 - 04:29:33 - Marieke Moorman
  04:29:33 - 04:29:34 - Inspreker
  04:29:34 - 04:29:50 - Maarten Jilisen
  04:29:50 - 04:29:54 - Marieke Moorman
  04:29:54 - 04:30:05 - Inspreker
  04:30:05 - 04:30:34 - Maarten Jilisen
  04:30:34 - 04:30:36 - Marieke Moorman
  04:30:36 - 04:31:37 - Astrid Bannink
  04:31:37 - 04:31:38 - Marieke Moorman
  04:31:38 - 04:31:39 - Inspreker
  04:31:39 - 04:32:31 - Maarten Jilisen
  04:32:31 - 04:32:33 - Marieke Moorman
  04:32:33 - 04:32:34 - Astrid Bannink
  04:32:34 - 04:32:45 - Astrid Bannink
  04:32:45 - 04:32:58 - Inspreker
  04:32:58 - 04:33:07 - Marieke Moorman
  04:33:07 - 04:33:34 - Inspreker
  04:33:34 - 04:33:42 - Marieke Moorman
  04:33:42 - 04:35:29 - Inspreker
  04:35:29 - 04:36:29 - Maarten Jilisen
  04:36:29 - 04:36:31 - Marieke Moorman
  04:36:31 - 04:36:32 - Inspreker
  04:36:32 - 04:36:46 - Teun Wientjes
  04:36:46 - 04:36:47 - Inspreker
  04:36:47 - 04:36:48 - Marieke Moorman
  04:36:48 - 04:37:59 - Inspreker
  04:37:59 - 04:38:06 - Marieke Moorman
  04:38:06 - 04:38:08 - Inspreker
  04:38:08 - 04:38:10 - Marieke Moorman
  04:38:10 - 04:38:12 - Inspreker
  04:38:12 - 04:38:36 - Francien van Berlicum
  04:38:36 - 04:39:03 - Inspreker
  04:39:03 - 04:39:10 - Maarten Jilisen
  04:39:10 - 04:39:12 - Marieke Moorman
  04:39:12 - 04:39:13 - Inspreker
  04:39:13 - 04:39:41 - Liesbeth van Heeswijk
  04:39:41 - 04:39:45 - Inspreker
  04:39:45 - 04:41:53 - Maarten Jilisen
  04:41:53 - 04:41:55 - Marieke Moorman
  04:41:55 - 04:42:18 - Mariëlle van Zuilen
  04:42:18 - 04:42:20 - Inspreker
  04:42:20 - 04:42:29 - Marieke Moorman
  04:42:29 - 04:43:12 - Liesbeth van Heeswijk
  04:43:12 - 04:43:14 - Marieke Moorman
  04:43:14 - 04:43:15 - Inspreker
  04:43:15 - 04:43:33 - Moniek van den Elzen
  04:43:33 - 04:43:34 - Marieke Moorman
  04:43:34 - 04:43:35 - Inspreker
  04:43:35 - 04:44:03 - Maarten Jilisen
  04:44:03 - 04:44:11 - Marieke Moorman
  04:44:11 - 04:45:23 - Inspreker
  04:45:23 - 04:48:08 - Maarten Jilisen
  04:48:08 - 04:48:09 - Marieke Moorman
  04:48:09 - 04:48:58 - Arthur Baudet
  04:48:58 - 04:49:07 - Inspreker
  04:49:07 - 04:49:31 - Maarten Jilisen
  04:49:31 - 04:49:33 - Marieke Moorman
  04:49:33 - 04:50:04 - Arthur Baudet
  04:50:04 - 04:50:08 - Inspreker
  04:50:08 - 04:50:29 - Marieke Moorman
  04:50:36 - 04:50:39 - Inspreker
  04:50:39 - 04:52:28 - Bouke de Bruin
  04:52:28 - 04:52:29 - Marieke Moorman
  04:52:29 - 04:52:30 - Inspreker
  04:52:30 - 04:52:56 - Maarten van Gemert
  04:52:56 - 04:52:57 - Marieke Moorman
  04:52:57 - 04:53:00 - Inspreker
  04:53:00 - 04:54:49 - Bouke de Bruin
  04:54:49 - 04:54:50 - Marieke Moorman
  04:54:50 - 04:55:03 - Maarten van Gemert
  04:55:03 - 04:55:04 - Marieke Moorman
  04:55:04 - 04:55:09 - Inspreker
  04:55:09 - 04:55:27 - Bouke de Bruin
  04:55:27 - 04:55:28 - Marieke Moorman
  04:55:28 - 04:55:31 - Inspreker
  04:55:31 - 04:55:32 - Marieke Moorman
  04:55:33 - 04:55:53 - Mariëlle van Zuilen
  04:55:53 - 04:55:55 - Marieke Moorman
  04:55:55 - 04:56:01 - Inspreker
  04:56:01 - 04:56:05 - Bouke de Bruin
  04:56:05 - 04:56:07 - Marieke Moorman
  04:56:07 - 04:56:11 - Inspreker
  04:56:11 - 04:57:37 - Bouke de Bruin
  04:57:37 - 04:57:44 - Marieke Moorman
  04:57:44 - 04:57:45 - Inspreker
  04:57:45 - 04:58:14 - Bouke de Bruin
  04:58:14 - 04:58:16 - Marieke Moorman
  04:58:17 - 04:58:39 - Marcel van den Elzen
  04:58:39 - 04:58:40 - Inspreker
  04:58:40 - 04:59:31 - Inspreker
  04:59:31 - 05:00:17 - Bouke de Bruin
  05:00:17 - 05:00:18 - Marieke Moorman
  05:00:18 - 05:00:19 - Inspreker
  05:00:19 - 05:00:35 - Marcel van den Elzen
  05:00:35 - 05:00:37 - Inspreker
  05:00:37 - 05:00:39 - Marieke Moorman
  05:00:39 - 05:00:40 - Bouke de Bruin
  05:00:40 - 05:01:00 - Inspreker
  05:01:00 - 05:01:02 - Marieke Moorman
  05:01:02 - 05:01:18 - Liesbeth van Heeswijk
  05:01:18 - 05:01:19 - Marieke Moorman
  05:01:19 - 05:01:27 - Inspreker
  05:01:27 - 05:01:46 - Bouke de Bruin
  05:01:46 - 05:02:16 - Liesbeth van Heeswijk
  05:02:16 - 05:02:18 - Marieke Moorman
  05:02:18 - 05:02:48 - Helma Pluk
  05:02:48 - 05:02:50 - Marieke Moorman
  05:02:51 - 05:02:58 - Marieke Moorman
  05:02:58 - 05:03:10 - Roos Aben
  05:03:10 - 05:03:12 - Marieke Moorman
  05:03:12 - 05:03:27 - Inspreker
  05:03:27 - 05:04:41 - Bouke de Bruin
  05:04:41 - 05:04:50 - Marieke Moorman
  05:04:50 - 05:05:01 - Inspreker
  05:05:01 - 05:06:42 - Bouke de Bruin
  05:06:42 - 05:06:43 - Marieke Moorman
  05:06:43 - 05:07:28 - Astrid Bannink
  05:07:28 - 05:07:32 - Marieke Moorman
  05:07:32 - 05:07:43 - Liesbeth van Heeswijk
  05:07:43 - 05:07:44 - Marieke Moorman
  05:07:44 - 05:07:50 - Inspreker
  05:07:50 - 05:08:47 - Bouke de Bruin
  05:08:47 - 05:08:48 - Marieke Moorman
  05:08:48 - 05:09:03 - Liesbeth van Heeswijk
  05:09:04 - 05:09:05 - Marieke Moorman
  05:09:05 - 05:09:09 - Inspreker
  05:09:10 - 05:09:15 - Marieke Moorman
  05:09:15 - 05:09:28 - Roos Aben
  05:09:28 - 05:09:30 - Marieke Moorman
  05:09:30 - 05:09:32 - Roos Aben
  05:09:35 - 05:09:46 - Marieke Moorman
  05:09:53 - 05:10:00 - Inspreker
  05:10:00 - 05:11:31 - Willy Hendriks
  05:11:31 - 05:11:34 - Marieke Moorman
  05:11:34 - 05:11:57 - Hans Vermeulen
  05:11:57 - 05:11:58 - Marieke Moorman
  05:11:59 - 05:12:21 - Astrid Bannink
  05:12:21 - 05:12:22 - Marieke Moorman
  05:12:23 - 05:12:59 - Arjan Breijer
  05:13:00 - 05:13:01 - Marieke Moorman
  05:13:01 - 05:13:28 - Inspreker
  05:13:28 - 05:14:31 - Willy Hendriks
  05:14:31 - 05:14:33 - Marieke Moorman
  05:14:33 - 05:14:35 - Joep Baltussen
  05:14:35 - 05:14:38 - Inspreker
  05:14:38 - 05:14:41 - Marieke Moorman
  05:14:41 - 05:14:42 - Inspreker
  05:14:42 - 05:14:51 - Inspreker
  05:14:51 - 05:14:53 - Marieke Moorman
  05:14:53 - 05:14:56 - Inspreker
  05:14:56 - 05:15:00 - Willy Hendriks
  05:15:00 - 05:15:10 - Marieke Moorman
  05:15:10 - 05:15:15 - Inspreker
  05:15:15 - 05:16:43 - Willy Hendriks
  05:16:43 - 05:16:44 - Marieke Moorman
  05:16:44 - 05:16:58 - Helma Pluk
  05:16:58 - 05:18:33 - Inspreker
  05:18:33 - 05:19:22 - Willy Hendriks
  05:19:22 - 05:19:23 - Marieke Moorman
  05:19:23 - 05:20:05 - Liesbeth van Heeswijk
  05:20:05 - 05:20:07 - Marieke Moorman
  05:20:07 - 05:20:10 - Inspreker
  05:20:10 - 05:21:07 - Willy Hendriks
  05:21:07 - 05:21:08 - Marieke Moorman
  05:21:08 - 05:21:09 - Inspreker
  05:21:09 - 05:21:45 - Liesbeth van Heeswijk
  05:21:45 - 05:21:47 - Inspreker
  05:21:47 - 05:22:09 - Corine Jeckmans
  05:22:09 - 05:22:12 - Inspreker
  05:22:12 - 05:23:35 - Corine Jeckmans
  05:23:35 - 05:23:37 - Inspreker
  05:23:37 - 05:23:41 - Marieke Moorman
  05:23:42 - 05:24:10 - Marianne Akkermans
  05:24:10 - 05:24:12 - Marieke Moorman
  05:24:13 - 05:24:59 - Mariëlle van Zuilen
  05:24:59 - 05:25:02 - Marieke Moorman
  05:25:02 - 05:25:49 - Corine Jeckmans
  05:25:49 - 05:25:59 - Marieke Moorman
  05:25:59 - 05:26:04 - Mariëlle van Zuilen
  05:26:07 - 05:26:25 - Corine Jeckmans
  05:26:25 - 05:26:32 - Marieke Moorman
  05:26:33 - 05:26:50 - Liesbeth van Heeswijk
  05:26:50 - 05:26:51 - Marieke Moorman
  05:26:51 - 05:27:32 - Inspreker
  05:27:32 - 05:27:41 - Marieke Moorman
  05:27:41 - 05:27:47 - Inspreker
  05:27:47 - 05:28:45 - Willy Hendriks
  05:28:45 - 05:28:55 - Marieke Moorman
  05:28:55 - 05:29:10 - Bregje van Lieshout
  05:29:10 - 05:29:11 - Inspreker
  05:29:11 - 05:29:13 - Bregje van Lieshout
  05:29:13 - 05:29:14 - Marieke Moorman
  05:29:14 - 05:29:44 - Inspreker
  05:29:44 - 05:29:46 - Willy Hendriks
  05:29:46 - 05:30:03 - Roos Aben
  05:30:03 - 05:30:04 - Marieke Moorman
  05:30:04 - 05:30:08 - Inspreker
  05:30:08 - 05:30:10 - Willy Hendriks
  05:30:10 - 05:30:24 - Willy Hendriks
  05:30:24 - 05:30:25 - Marieke Moorman
  05:30:25 - 05:30:40 - Bregje van Lieshout
  05:30:40 - 05:30:41 - Inspreker
  05:30:41 - 05:30:45 - Bregje van Lieshout
  05:30:45 - 05:30:46 - Marieke Moorman
  05:30:46 - 05:30:54 - Inspreker
  05:30:54 - 05:31:02 - Willy Hendriks
  05:31:02 - 05:31:07 - Marieke Moorman
  05:31:07 - 05:32:09 - Inspreker
  05:32:09 - 05:32:38 - Marieke Moorman
  05:32:38 - 05:33:54 - Willy Hendriks
  05:33:54 - 05:33:57 - Astrid Bannink
  05:33:57 - 05:34:49 - Marieke Moorman
  05:34:50 - 05:35:10 - Marieke Moorman
  05:35:11 - 05:35:20 - Inspreker
  05:35:20 - 05:35:33 - Willy Hendriks
  05:35:33 - 05:35:35 - Marieke Moorman
  05:35:35 - 05:35:45 - Marianne Akkermans
  05:35:45 - 05:35:47 - Marieke Moorman
  05:35:47 - 05:35:58 - Inspreker
  05:35:58 - 05:36:33 - Willy Hendriks
  05:36:34 - 05:36:35 - Marieke Moorman
  05:36:35 - 05:36:45 - Marianne Akkermans
  05:36:45 - 05:36:48 - Marieke Moorman
  05:36:48 - 05:36:52 - Marianne Akkermans
  05:36:52 - 05:37:02 - Inspreker
  05:37:02 - 05:37:21 - Willy Hendriks
  05:37:21 - 05:37:22 - Marianne Akkermans
  05:37:23 - 05:37:24 - Marieke Moorman
  05:37:24 - 05:37:42 - Marianne Akkermans
  05:37:43 - 05:38:06 - Marieke Moorman
  05:38:06 - 05:38:15 - Inspreker
  05:38:15 - 05:38:32 - Joost Hendriks
  05:38:32 - 05:38:33 - Marieke Moorman
  05:38:34 - 05:38:54 - Liesbeth van Heeswijk
  05:38:54 - 05:38:55 - Marieke Moorman
  05:38:55 - 05:39:22 - Liesbeth van Heeswijk
  05:39:22 - 05:39:26 - Marieke Moorman
  05:39:27 - 05:39:51 - Thomas van der Meer
  05:39:52 - 05:39:53 - Marieke Moorman
  05:39:53 - 05:39:55 - Inspreker
  05:39:55 - 05:39:56 - Marieke Moorman
  05:39:56 - 05:40:10 - Helma Pluk
  05:40:10 - 05:40:12 - Marieke Moorman
  05:40:12 - 05:40:21 - Inspreker
  05:40:21 - 05:43:20 - Joost Hendriks
  05:43:20 - 05:43:22 - Marieke Moorman
  05:43:23 - 05:43:36 - Marianne Akkermans
  05:43:36 - 05:43:40 - Inspreker
  05:43:40 - 05:44:50 - Joost Hendriks
  05:44:50 - 05:44:52 - Marieke Moorman
  05:44:52 - 05:44:57 - Twan Stiphout
  05:44:59 - 05:45:01 - Judith Logtens
  05:45:01 - 05:45:10 - Marieke Moorman
  05:45:10 - 05:45:18 - Twan Stiphout
  05:45:18 - 05:45:21 - Marieke Moorman
  05:45:21 - 05:45:25 - Twan Stiphout
  05:45:26 - 05:45:32 - Marieke Moorman
  05:45:42 - 05:45:50 - Marieke Moorman
  05:45:50 - 05:45:56 - Inspreker
  05:45:56 - 05:51:11 - David Sölez
  05:51:11 - 05:51:12 - Marieke Moorman
  05:51:12 - 05:51:57 - Thomas van der Meer
  05:51:57 - 05:52:39 - Inspreker
  05:52:39 - 05:52:41 - Marieke Moorman
  05:52:41 - 05:53:32 - Twan Stiphout
  05:53:32 - 05:53:33 - Marieke Moorman
  05:53:33 - 05:53:36 - Inspreker
  05:53:36 - 05:54:01 - David Sölez
  05:54:01 - 05:54:02 - Marieke Moorman
  05:54:02 - 05:54:15 - Twan Stiphout
  05:54:16 - 05:54:17 - Inspreker
  05:54:17 - 05:54:18 - Marieke Moorman
  05:54:18 - 05:54:21 - Inspreker
  05:54:21 - 05:54:30 - David Sölez
  05:54:30 - 05:54:41 - Marieke Moorman
  05:54:45 - 05:54:47 - Inspreker
  05:54:50 - 05:54:52 - Mark Janssen
  05:54:52 - 05:55:11 - Inspreker
  05:55:11 - 05:57:05 - Mark Janssen
  05:57:05 - 05:57:07 - Marieke Moorman
  05:57:08 - 05:57:28 - Marianne Akkermans
  05:57:29 - 05:57:32 - Marieke Moorman
  05:57:32 - 05:57:54 - Thomas van der Meer
  05:57:54 - 05:57:55 - Marieke Moorman
  05:57:55 - 05:57:59 - Inspreker
  05:57:59 - 05:58:44 - Mark Janssen
  05:58:48 - 05:58:49 - Marieke Moorman
  05:58:50 - 05:59:04 - Thomas van der Meer
  05:59:05 - 05:59:06 - Inspreker
  05:59:06 - 05:59:07 - Marieke Moorman
  05:59:07 - 05:59:12 - Inspreker
  05:59:12 - 05:59:43 - Mark Janssen
  05:59:43 - 05:59:48 - Marieke Moorman
  05:59:48 - 06:00:26 - Marianne Akkermans
  06:00:26 - 06:00:27 - Inspreker
  06:00:29 - 06:00:33 - Inspreker
  06:00:33 - 06:01:49 - Mark Janssen
  06:01:49 - 06:01:55 - Marieke Moorman
  06:01:55 - 06:01:59 - Marianne Akkermans
  06:01:59 - 06:02:13 - Marieke Moorman
  06:02:20 - 06:02:21 - Inspreker
  06:02:21 - 06:05:29 - Antoinette Maas
  06:05:29 - 06:05:30 - Marieke Moorman
  06:05:30 - 06:06:03 - Marianne Akkermans
  06:06:03 - 06:06:04 - Marieke Moorman
  06:06:04 - 06:08:08 - Inspreker
  06:08:08 - 06:08:11 - Marieke Moorman
  06:08:11 - 06:08:16 - Inspreker
  06:08:16 - 06:10:17 - Antoinette Maas
  06:10:17 - 06:10:19 - Marieke Moorman
  06:10:19 - 06:10:30 - Helma Pluk
  06:10:30 - 06:10:31 - Marieke Moorman
  06:10:31 - 06:10:33 - Inspreker
  06:10:33 - 06:11:08 - Antoinette Maas
  06:11:08 - 06:11:12 - Marieke Moorman
  06:11:20 - 06:11:23 - Marieke Moorman
  06:11:23 - 06:11:56 - Inspreker
  06:11:56 - 06:13:54 - Marieke Moorman
  06:13:54 - 06:17:55 - Marieke Moorman
  06:17:55 - 06:17:58 - Marieke Moorman
  06:17:58 - 06:18:07 - Bregje van Lieshout
  06:18:07 - 06:18:08 - Inspreker
  06:18:08 - 06:18:09 - Marieke Moorman
  06:18:09 - 06:18:12 - Twan Stiphout
  06:18:14 - 06:18:23 - Marianne Akkermans
  06:18:23 - 06:18:25 - Marieke Moorman
  06:18:26 - 06:18:27 - Twan Stiphout
  06:18:27 - 06:18:29 - Inspreker
  06:18:29 - 06:23:00 - Marieke Moorman
  06:23:00 - 06:23:03 - Marieke Moorman
  06:23:03 - 06:23:05 - Helma Pluk
  06:23:05 - 06:23:14 - Twan Stiphout
  06:23:16 - 06:23:19 - Marieke Moorman
  06:23:19 - 06:23:28 - Twan Stiphout
  06:23:28 - 06:23:29 - Marieke Moorman
  06:23:29 - 06:23:39 - Inspreker
  06:23:39 - 06:23:41 - Marieke Moorman
  06:23:42 - 06:23:44 - Marieke Moorman
  06:23:44 - 06:23:53 - Twan Stiphout
  06:23:53 - 06:23:54 - Inspreker
  06:23:54 - 06:24:00 - Marieke Moorman
  06:24:00 - 06:24:04 - Inspreker
  06:24:04 - 06:25:37 - Marieke Moorman
  06:25:38 - 06:25:42 - Marieke Moorman
  06:25:42 - 06:25:55 - Twan Stiphout
  06:25:55 - 06:25:56 - Twan Stiphout
  06:25:56 - 06:26:31 - Mariëlle van Zuilen
  06:26:31 - 06:26:32 - Marieke Moorman
  06:26:32 - 06:26:33 - Inspreker
  06:26:33 - 06:27:22 - Marieke Moorman
  06:27:22 - 06:27:24 - Marieke Moorman
  06:27:24 - 06:27:33 - Twan Stiphout
  06:27:33 - 06:27:34 - Twan Stiphout
  06:27:38 - 06:27:58 - Marieke Moorman
  06:27:58 - 06:28:09 - Bregje van Lieshout
  06:28:09 - 06:28:10 - Marieke Moorman
  06:28:10 - 06:28:18 - Bregje van Lieshout
  06:28:18 - 06:28:30 - Marieke Moorman
  06:28:30 - 06:28:34 - Albrecht Martens
  06:28:34 - 06:28:57 - Marieke Moorman
  06:28:57 - 06:29:55 - Bregje van Lieshout
  06:29:56 - 06:30:05 - Marieke Moorman
  06:30:06 - 06:30:22 - Arjan Breijer
  06:30:22 - 06:30:41 - Bregje van Lieshout
  06:30:43 - 06:30:49 - Marieke Moorman
  06:30:49 - 06:31:23 - Judith Logtens
  06:31:23 - 06:31:27 - Marieke Moorman
  06:31:29 - 06:31:31 - Marieke Moorman
  06:31:32 - 06:31:57 - Marianne Akkermans
  06:31:57 - 06:32:06 - Marieke Moorman
  06:32:06 - 06:32:46 - Astrid Bannink
  06:32:46 - 06:32:56 - Marieke Moorman
  07:07:08 - 07:07:43 - Marieke Moorman
  07:07:44 - 07:07:46 - Albrecht Martens
  07:07:46 - 07:08:00 - Marieke Moorman
  07:08:00 - 07:08:02 - Marieke Moorman
  07:08:02 - 07:08:04 - Albrecht Martens
  07:08:04 - 07:08:05 - Marieke Moorman
  07:08:05 - 07:08:23 - Albrecht Martens
  07:08:23 - 07:08:35 - Marieke Moorman
  07:08:35 - 07:09:27 - Liesbeth van Heeswijk
  07:09:27 - 07:10:00 - Marieke Moorman
  07:10:00 - 07:10:01 - Liesbeth van Heeswijk
  07:10:01 - 07:10:40 - Judith Logtens
  07:10:40 - 07:10:41 - Liesbeth van Heeswijk
  07:10:41 - 07:10:50 - Judith Logtens
  07:10:50 - 07:11:03 - Marieke Moorman
  07:11:03 - 07:11:04 - Liesbeth van Heeswijk
  07:11:04 - 07:11:12 - Marianne Akkermans
  07:11:12 - 07:11:54 - Marieke Moorman
  07:11:54 - 07:12:45 - Albrecht Martens
  07:12:45 - 07:13:17 - Astrid Bannink
  07:13:17 - 07:16:58 - Albrecht Martens
  07:16:58 - 07:17:12 - Marieke Moorman
  07:17:12 - 07:17:18 - Albrecht Martens
  07:17:18 - 07:17:21 - Albrecht Martens
  07:17:21 - 07:17:31 - Marieke Moorman
  07:17:31 - 07:21:36 - Helma Pluk
  07:21:36 - 07:21:40 - Marieke Moorman
  07:21:40 - 07:21:53 - Helma Pluk
  07:21:53 - 07:21:59 - Marieke Moorman
  07:22:00 - 07:24:43 - Liesbeth van Heeswijk
  07:24:43 - 07:24:53 - Marieke Moorman
  07:24:53 - 07:27:48 - Mike van Diemen
  07:27:48 - 07:27:52 - Marieke Moorman
  07:27:52 - 07:28:49 - Bregje van Lieshout
  07:28:49 - 07:28:53 - Marieke Moorman
  07:28:53 - 07:30:15 - Arthur Baudet
  07:30:16 - 07:30:17 - Marieke Moorman
  07:30:17 - 07:30:58 - Judith Logtens
  07:30:58 - 07:31:00 - Marieke Moorman
  07:31:00 - 07:31:18 - Twan Stiphout
  07:31:19 - 07:31:20 - Marieke Moorman
  07:31:20 - 07:31:32 - Judith Logtens
  07:31:32 - 07:31:35 - Marieke Moorman
  07:31:35 - 07:34:16 - Thomas van der Meer
  07:34:16 - 07:34:20 - Marieke Moorman
  07:34:20 - 07:35:22 - Marianne Akkermans
  07:35:23 - 07:35:25 - Marieke Moorman
  07:35:25 - 07:35:42 - Astrid Bannink
  07:35:42 - 07:35:44 - Marieke Moorman
  07:35:44 - 07:35:45 - Astrid Bannink
  07:35:45 - 07:36:50 - Marianne Akkermans
  07:36:50 - 07:37:00 - Marieke Moorman
  07:37:00 - 07:37:26 - Astrid Bannink
  07:37:26 - 07:37:28 - Twan Stiphout
  07:37:28 - 07:37:31 - Astrid Bannink
  07:37:31 - 07:37:33 - Twan Stiphout
  07:37:33 - 07:37:36 - Marieke Moorman
  07:37:36 - 07:38:13 - Twan Stiphout
  07:38:14 - 07:38:15 - Marieke Moorman
  07:38:15 - 07:38:55 - Helma Pluk
  07:38:56 - 07:38:59 - Marieke Moorman
  07:38:59 - 07:39:25 - Twan Stiphout
  07:39:25 - 07:39:31 - Marieke Moorman
  07:39:31 - 07:39:58 - Astrid Bannink
  07:39:58 - 07:40:58 - Marieke Moorman
  07:41:05 - 07:41:09 - Marieke Moorman
  07:42:06 - 07:42:26 - Marieke Moorman
  07:43:01 - 07:43:03 - Marieke Moorman
  07:43:07 - 07:43:38 - Marieke Moorman
  07:43:40 - 07:43:45 - Marieke Moorman
  07:43:56 - 07:43:58 - Marieke Moorman
  07:44:39 - 07:45:01 - Marieke Moorman
  07:45:26 - 07:45:48 - Marieke Moorman
  07:46:11 - 07:46:32 - Marieke Moorman
  07:47:04 - 07:47:26 - Marieke Moorman
  07:47:51 - 07:47:56 - Marieke Moorman
  07:47:59 - 07:48:07 - Marieke Moorman
  07:48:32 - 07:48:46 - Marieke Moorman
  07:49:09 - 07:49:30 - Marieke Moorman
  07:49:43 - 07:49:47 - Marieke Moorman
  07:49:50 - 07:49:54 - Marieke Moorman
  07:50:04 - 07:50:11 - Marieke Moorman
  07:50:57 - 07:51:12 - Marieke Moorman
  07:51:12 - 07:51:34 - Helma Pluk
  07:51:35 - 07:51:43 - Bregje van Lieshout
  07:51:43 - 07:52:04 - Marieke Moorman
  07:52:05 - 07:52:18 - Astrid Bannink
  07:52:18 - 07:52:58 - Marieke Moorman
  07:53:28 - 07:53:32 - Marieke Moorman
  07:53:34 - 07:53:41 - Marieke Moorman
  07:53:42 - 07:53:43 - Marieke Moorman
  07:54:19 - 07:54:43 - Marieke Moorman
  07:54:43 - 07:55:07 - Moniek van den Elzen
  07:55:07 - 07:55:14 - Marieke Moorman
  07:55:42 - 07:56:00 - Marieke Moorman
  07:56:22 - 07:56:26 - Marieke Moorman
  07:56:28 - 07:56:39 - Marieke Moorman
  07:57:16 - 07:57:20 - Marieke Moorman
  07:57:24 - 07:57:32 - Marieke Moorman
  07:58:12 - 07:58:15 - Marieke Moorman
  07:58:17 - 07:58:35 - Marieke Moorman
  07:59:07 - 07:59:28 - Marieke Moorman
  08:00:00 - 08:00:15 - Marieke Moorman
  08:00:50 - 08:00:53 - Marieke Moorman
  08:00:54 - 08:01:03 - Mariëlle van Zuilen
  08:01:07 - 08:01:37 - Marieke Moorman
  08:02:16 - 08:02:33 - Marieke Moorman
  08:02:57 - 08:03:12 - Marieke Moorman
  08:03:12 - 08:03:26 - Helma Pluk
  08:03:26 - 08:03:29 - Marieke Moorman
  08:04:01 - 08:04:20 - Marieke Moorman
  08:04:52 - 08:05:10 - Marieke Moorman
  08:05:30 - 08:05:53 - Marieke Moorman
  08:05:53 - 08:06:12 - Richard van der Weegen
  08:06:12 - 08:06:18 - Marieke Moorman
  08:06:18 - 08:06:37 - Bert Moeskop
  08:06:37 - 08:06:38 - Marieke Moorman
  08:06:38 - 08:06:46 - Astrid Bannink
  08:06:46 - 08:06:55 - Richard van der Weegen
  08:06:55 - 08:07:05 - Marieke Moorman
  08:07:05 - 08:07:25 - Mike van Diemen
  08:07:27 - 08:08:03 - Marieke Moorman
  08:08:03 - 08:11:44 - Helma Pluk
  08:11:44 - 08:12:17 - Liesbeth van Heeswijk
  08:12:18 - 08:12:21 - Marieke Moorman
  08:12:22 - 08:12:29 - Albrecht Martens
  08:12:29 - 08:12:33 - Marieke Moorman
  08:12:33 - 08:12:59 - Mariëlle van Zuilen
  08:13:00 - 08:13:01 - Marieke Moorman
  08:13:01 - 08:13:10 - Judith Logtens
  08:13:10 - 08:13:11 - Marieke Moorman
  08:13:12 - 08:13:16 - Marianne Akkermans
  08:13:16 - 08:13:20 - Marieke Moorman
  08:13:20 - 08:13:38 - Bregje van Lieshout
  08:13:39 - 08:13:45 - Marieke Moorman
  08:13:54 - 08:14:14 - Inspreker
  08:14:14 - 08:16:47 - Joost Hendriks
  08:16:47 - 08:16:54 - Marieke Moorman
  08:16:54 - 08:17:13 - Astrid Bannink
  08:17:13 - 08:17:14 - Marieke Moorman
  08:17:14 - 08:18:10 - Inspreker
  08:18:10 - 08:18:12 - Marieke Moorman
  08:18:12 - 08:18:28 - Astrid Bannink
  08:18:29 - 08:18:31 - Marieke Moorman
  08:18:31 - 08:19:06 - Arjan Breijer
  08:19:06 - 08:19:07 - Marieke Moorman
  08:19:07 - 08:19:15 - Inspreker
  08:19:15 - 08:20:07 - Joost Hendriks
  08:20:07 - 08:20:13 - Marieke Moorman
  08:20:14 - 08:21:23 - Roos Aben
  08:21:23 - 08:21:28 - Marieke Moorman
  08:21:28 - 08:22:13 - Helma Pluk
  08:22:13 - 08:22:15 - Marieke Moorman
  08:22:16 - 08:22:45 - Albrecht Martens
  08:22:45 - 08:22:47 - Marieke Moorman
  08:22:47 - 08:23:01 - Albrecht Martens
  08:23:01 - 08:23:05 - Marieke Moorman
  08:23:05 - 08:23:50 - Liesbeth van Heeswijk
  08:23:50 - 08:23:53 - Marieke Moorman
  08:23:53 - 08:24:22 - Albrecht Martens
  08:24:22 - 08:24:24 - Marieke Moorman
  08:24:24 - 08:24:38 - Liesbeth van Heeswijk
  08:24:39 - 08:24:40 - Marieke Moorman
  08:24:42 - 08:25:29 - Helma Pluk
  08:25:30 - 08:25:33 - Marieke Moorman
  08:25:33 - 08:29:21 - Inspreker
  08:29:22 - 08:29:35 - Marieke Moorman
  08:29:35 - 08:29:49 - Judith Logtens
  08:29:49 - 08:30:11 - Marieke Moorman
  08:38:26 - 08:38:31 - Marieke Moorman
  08:38:56 - 08:39:16 - Marieke Moorman
  08:39:16 - 08:40:06 - Helma Pluk
  08:40:07 - 08:40:09 - Marieke Moorman
  08:40:09 - 08:40:27 - Bregje van Lieshout
  08:40:27 - 08:40:29 - Roos Aben
  08:40:29 - 08:40:31 - Marieke Moorman
  08:40:33 - 08:40:35 - Helma Pluk
  08:40:35 - 08:40:42 - Marieke Moorman
  08:49:59 - 08:50:21 - Marieke Moorman
  08:50:22 - 08:50:57 - Helma Pluk
  08:50:57 - 08:51:03 - Marieke Moorman
  08:51:04 - 08:51:50 - Liesbeth van Heeswijk
  08:51:50 - 08:51:54 - Marieke Moorman
  08:51:55 - 08:52:27 - Arjan Breijer
  08:52:27 - 08:52:30 - Marieke Moorman
  08:52:31 - 08:52:45 - Teun Wientjes
  08:52:45 - 08:52:48 - Marieke Moorman
  08:52:49 - 08:53:00 - Moniek van den Elzen
  08:53:00 - 08:53:03 - Marieke Moorman
  08:53:03 - 08:53:09 - Hans Vermeulen
  08:53:09 - 08:53:15 - Marieke Moorman
  08:53:15 - 08:53:37 - Marianne Akkermans
  08:53:38 - 08:53:39 - Marieke Moorman
  08:53:40 - 08:54:03 - Marieke Moorman
  08:54:33 - 08:55:25 - Marieke Moorman
 11. 8.a

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (5), VVD (2)
  tegen
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
 12. 8.b

  Stemuitslag

  voor 24%
  tegen 76%
  voor
  FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)
 13. 8.c

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  CDA (13)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 14. 8.d

  Stemuitslag

  voor 35%
  tegen 65%
  voor
  CDA (13)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 15. 8.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. om in kaart te brengen wat de knelpunten in het vergunningen- en evenementenbeleid voor verenigingen zijn;
  2. voor de belangrijkste knelpunten oplossingen voor te stellen aan de raad, voor zover de raad een rol heeft bij deze oplossingen;
  3. dit mee te nemen in het door de raad vast te stellen evenementenbeleid;
  4. de raad te informeren over de in kaart gebrachte knelpunten en oplossingen;
  5. verenigingen, stichtingen die initiatieven nemen actief te ondersteunen bij de aanvraag van een vergunning en daarvoor capaciteit voor beschikbaar te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-15 Oplossen belemmeringen vergunningaanvragen verenigingen (2023-M-33)
 16. 8.f

  Toezeggingen

  Onderwerp
  2023-TZ-25 Aanbevelingsbrief na vrijwilligerswerk
 17. 8.g

  Stemuitslag

  voor 76%
  tegen 24%
  voor
  CDA (13), Liberaal LVC (5), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. zorg te dragen voor extra personele inzet om de woningbouwambities te behalen, om in te spelen op verwachte stagnatie en om in te spelen op de ontwikkeling van 30% extra plannen;
  2. voor de begroting 2024 hiertoe een passend voorstel te doen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-16 Extra capaciteit woningbouwplannen (2023-M-35)
 18. 8.h

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), Team Lokaal (8)
  tegen
  FVD (1), LPG (1), SP (2), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. bij kernen waar geen of beperkte bouwlocaties aanwezig zijn, versneld actief grondbeleid te voeren;
  2. de investeringen in bouwgrond en bijbehorende voorzieningen voor de grondexploitaties met betrekking tot het woningbouwprogramma vooral bij kleine kernen substantieel te verhogen in 2024 en navolgende jaren;
  3. eind 2023 de raad via een raadsinformatiebrief te informeren in hoeverre de investeringen in bouwgrond zijn gevorderd en wat de prognoses zijn voor 2024.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-17 Ambitieuze grondpolitiek (2023-M-36)
 19. 8.i

  Stemuitslag

  voor 51%
  tegen 49%
  voor
  CDA (13), Liberaal LVC (5), SP (1)
  tegen
  D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (1), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. in de woonvisie mee te nemen, hoe de woningbouwplannen in een kern het leerlingenaantal op een aanwezige basisschool positief kan beïnvloeden;
  2. als gemeente uit te spreken en naar te handelen, dat de basisschoolvoorziening bij voorkeur in of in de directe omgeving van een dorp aanwezig is;
  in de woonvisie als uitgangspunt toe te voegen, dat er gestreefd wordt om minimaal 100 basisschoolleerlingen per dorp met bestaande basisschool na te

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-18 Bouw de scholen open (2023-M-37)
 20. 8.j

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  FVD (1), Liberaal LVC (5), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om zon op dak te stimuleren op basis van de omgevingswet. De raad hierover te informeren en mogelijkheden eventueel op te nemen in het omgevingsplan;
  2. in beeld te brengen welke daken van gebouwen met industrie- en overige functies geschikt zijn voor zonnepanelen maar waar nog geen zonnepanelen geplaatst zijn;
  3. te stimuleren dat deze eigenaren op hun daken zonnepanelen installeren. Hierbij de lokale ondernemersverenigingen en lokale energie coöperaties te betrekken.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-19 Gezocht: dak voor zon (2023-M-38)
 21. 8.k

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  SP (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. een actiever grondbeleid te voeren, zodat er meer perspectief geboden kan worden aan mensen die in hun dorp willen bouwen en blijven wonen;
  2. te zorgen voor ruim voldoende zachte plancapaciteit in alle kernen die later omgezet wordt in harde plancapaciteit;
  3. burgerinitiatieven volop te ondersteunen en samen met deze initiatieven te zoeken naar oplossingen om (CPO) bouwplannen te kunnen realiseren;
  4. in de lijst met prioritaire woningbouwlocaties van de Woondeal meer locaties van het Land van Cuijk aan te dragen (daar de lijst een momentopname en niet statisch is) als zijnde prioritaire woningbouwlocatie, zodat die locaties ook gebruik kunnen maken van mogelijke extra capaciteit beschikbaar gesteld uit provincie en/of het Rijk.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-20 Voortgang woningbouw (2023-M-39)
 22. 8.l

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (13), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
  tegen
  D66 (2), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. een principe-uitspraak te doen over het behoud van kleine scholen en hier ook naar te handelen;
  2. voldoende middelen vrij te houden om bovenstaande uit te kunnen voeren.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-21 Principe-uitspraak behoud kleine scholen (2023-M-40)
 23. 8.m

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  CDA (1), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)
 24. 8.n

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  CDA (13), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), Team Lokaal (8)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. een plan te maken in het Land van Cuijk om een breed netwerk te krijgen voor rolstoeltoegankelijk openbare toiletten;
  2. met een raadsvoorstel te komen met financiële onderbouwing;
  3. het raadsbesluit van de voormalige gemeente Cuijk uit te voeren en dit mee te nemen als ‘pilot’ voor de rest van de gemeente Land van Cuijk;
  4. gebruik te maken van de kennis van de landelijke Toiletalliantie.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-22 Openbaar toilet Cuijk en Land van Cuijk (2023-M-42 gewijzigd)
 25. 8.o

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. in het vervolg zowel in het dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur (AB) van de betreffende gemeenschappelijke regelingen als in haar eigen besluitvorming kritischer te zijn op de kosten bij de gemeenschappelijke regelingen;
  2. in raadsvoorstellen over de (kadernota’s, jaarrekeningen en begrotingen) van gemeenschappelijke regelingen een meerjarig overzicht van de kosten voor onze gemeente en de effecten hiervan op ons begrotingssaldo toe te voegen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-23 Kritisch op gemeenschappelijke regelingen (2023-M-43 gewijzigd)
 26. 8.p

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  FVD (1), Liberaal LVC (5)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. te onderzoeken of een dergelijk project ook in de gemeente Land van Cuijk toepasbaar is;
  2. dit vervolgens mee te nemen in het nog op te stellen (parkeer)beleid.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-24 Fietsvlonders (2023-M-44)
 27. 8.q

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  elke kwartaal een voortgangsrapport op te stellen over de aanvragen in de Wmo en de daarbij horende wachttijden; dus het moment van eerste contact tot intake en daadwerkelijke levering van zorg.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-25 Update Wmo (2023-M-45 gewijzigd)
 28. 8.q.1

  Stemuitslag

  voor 22%
  tegen 78%
  voor
  CDA (1), Liberaal LVC (5), SP (2)
  tegen
  CDA (12), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
 29. 8.r

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. de diverse opties met betrekking tot het kasteel van de Congregatie van de zusters van Julie Postel uit te werken;
  2. deze opties, inclusief financiële onderbouwing, voor te leggen aan de raad in het tweede kwartaal van 2024.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-26 Kasteel Boxmeer (2023-M-46 gewijzigd)
 30. 8.s

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (13), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  D66 (2), GroenLinks-PvdA (3)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  bij alle besluitvorming met betrekking tot het opvangen van asielzoekers de raad te betrekken en goedkeuring te vragen aan de raad.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-27 Mandaat bestuursovereenkomst COA (2023-M-47 gewijzigd)
 31. 8.t

  Stemuitslag

  voor 32%
  tegen 68%
  voor
  CDA (1), D66 (2), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), VVD (2)
  tegen
  CDA (12), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8)
 32. 8.u

  Stemuitslag

  voor 30%
  tegen 70%
  voor
  LPG (1), Team Lokaal (8), VVD (2)
  tegen
  CDA (13), D66 (2), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), SP (2)
 33. 8.v

 34. 8.w

  Stemuitslag

  voor 11%
  tegen 89%
  voor
  D66 (2), VVD (2)
  tegen
  CDA (13), FVD (1), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8)
 35. 8.x

 36. 8.y

  Stemuitslag

  voor 3%
  tegen 97%
  voor
  FVD (1)
  tegen
  CDA (13), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), Liberaal LVC (5), LPG (1), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (2)
 37. 8.z

 38. 9

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  CDA (7), D66 (2), GroenLinks-PvdA (3), SP (2), Team Lokaal (8), VVD (1)
  tegen
  CDA (6), FVD (1), Liberaal LVC (5), LPG (1), VVD (1)

  Besluit

  Verzoekt het college:
  1. de locatie voor het kindcentrum Beers Vianen te heroverwegen door de voorkeurslocatie van de werkgroep (aan de Heuf bij de sportvelden (Calbroek) opnieuw te onderzoeken;
  2. hiervoor een goed onderbouwd integraal plan op te stellen voor een combinatie van school, sport en kinderopvang op déze locatie;
  3. déze locatie met de juiste uitgebreide onderbouwing bestuurlijk en ambtelijk voor te leggen aan de provincie waarbij er wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen;
  4. hiervoor de locatie Calbroek te vergelijken met binnenstedelijke locaties in Beers (nodig voor de Ladder Duurzame Verstedelijking) en het zoekgebied te beperken tot Calbroek en binnenstedelijk te Beers;
  5. in de criteria voor afweging binnen de Ladder/onderzoek, draagvlak bij werkgroep en de dorpsraden van Beers en Vianen op te nemen;
  6. de werkgroep te betrekken bij verdere planvorming en de gemeenteraad en beide dorpsraden regelmatig te informeren over vorderingen.

  Moties

  Onderwerp
  2023-Ma-28 Locatieonderzoek kindcentrum Beers Vianen (2023-M-55)
 39. 10

  08:54:59 - 08:55:25 - Marieke Moorman