Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

We leggen u graag uit hoe het spreekrecht in een raadscommissie werkt.


- Aan het begin van de vergadering inventariseert de voorzitter wie zich hebben gemeld om in te spreken.
- U spreekt in bij het desbetreffende agendapunt. Het kan dus zijn dat u een tijdje moet wachten!
- U neemt plaats aan de vergadertafel.
- U heeft dan maximaal 5 minuten spreektijd. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit worden ingekort.
- Het gebruik van bijv. een presentatie is niet mogelijk. We kunnen wel vooraf uw tekst aanbieden aan de commissieleden.
- Nadat u het woord heeft gevoerd zijn de commissieleden aan het woord. Het kan zijn dat ze u een verduidelijkende vraag stellen voordat ze zelf ingaan op het voorstel.
- Vervolgens reageert de portefeuillehouder (wethouder of burgemeester).
- Na de eerste ronde mag u nog een keer kort het woord voeren zodat u kunt reageren op de inbreng van de fracties en de portefeuillehouder.
- Voer alleen het woord wanneer de voorzitter u dat toestaat.
- Na behandeling verlaat u de vergadertafel. Wanneer er meer insprekers zijn wisselt u tussentijds.
- Volg steeds de aanwijzingen van de voorzitter!

Tijdens de raadsavonden kunt u meepraten. De thema-avonden kenmerken zich door een diversiteit aan werkvormen. In de beeldvormende fase kunt u de meeste invloed uitoefenen.

Iedere fractie mag een aantal commissieleden voordragen. Commissieleden worden benoemd door de raad. Zij ondersteunen de raadsleden.

Dat is de burgemeester. Eén van de raadsleden is vice-voorzitter van de raad en vervangt de burgemeester wanneer hij niet als voorzitter kan fungeren.

Via een link komt u bij de raadsinformatie van de voormalige gemeenten Cuijk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. Ga naar onderdeel Voormalige gemeenten.

De vergaderingen van raad en commissies zijn openbaar. Daarbij bent u van harte welkom (gemeentehuis Land van Cuijk, Louis Jansenplein 1, Cuijk). Komt u luisteren, is aanmelden niet nodig.
Wilt u meepraten bij de commissie- en raadsvergaderingen, zie dan het kopje spreekrecht.
U kunt vergaderingen ook live volgen via de website. Rechtstreekse link: https://ap.lc/x9A2G

Donderdag is de vaste vergaderdag. Openbare vergaderingen beginnen in de regel om 19.30 uur. Sommige vergaderingen eerder. Kijk altijd in onze vergaderkalender!

Ja, dat is mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden.
- Een brief of mail sturen aan de raad.
- Een fractie benaderen.
- Gebruikmaken van het inwonerspodium tijdens een thema-avond.
- Een burgerinitiatief indienen.
De griffie adviseert u hier graag over.

Een vergaderronde telt vier weken.
- Op de eerste donderdag is er een beeldvormende thema-avond. Via allerlei werkvormen vormt de raad zich een beeld over bepaalde onderwerpen.
- Ook de tweede donderdag staat in het teken van beeldvorming. Dan worden ook de voorstellen technisch behandeld.
- De derde donderdag vergaderen de commissies.
- De vierde donderdag vergadert de raad en worden de besluiten genomen.

Ja, tijdens commissie- en raadsvergadering kunt u inspreken over geagendeerde onderwerpen. Er zijn wel spelregels. Zo dient u zich vooraf, uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, aan te melden. De griffie kan u er meer over vertellen.


Spreek bij voorkeur in tijdens een commissie! Het voorstel is dan in de zogenaamde Oordeelsvormende fase. Juist dan kunt u nog zaken meegeven. Veel ontwikkelingen komen, nog voordat er een voorstel is, aan de orde tijdens de thema-avonden. Ze worden dan Beeldvormend behandeld. Dat is de beste fase om mee te doen en mee te praten. Zo kunt u vroegtijdig laten horen wat u belangrijk vindt.

We leggen u graag uit hoe het spreekrecht in de raad werkt.


- U spreekt in bij het agendapunt spreekrecht.
- Het kan zijn dat u een tijdje moet wachten voordat uw agendapunt wordt behandeld!
- U neemt na uitnodiging van de voorzitter plaats achter spreekgestoelte. De microfoon zet u zelf aan en uit.
- U heeft dan maximaal 5 minuten spreektijd.
- Het gebruik van bijv. een presentatie is niet mogelijk. We kunnen wel vooraf uw tekst aanbieden aan de raadsleden.
- De voorzitter kan de leden toestaan een verduidelijkende vraag aan u te stellen.
- Uw inbreng kan worden betrokken bij het desbetreffende agendapunt.
- Voer alleen het woord wanneer de voorzitter u dat toestaat.
- Nadat u heeft ingesproken gaat u terug naar de publieke tribune.
- Volg steeds de aanwijzingen van de voorzitter!