Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 19 mei 2022

19:30 - 23:10

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Wim Hillenaar
Toelichting

De agendapunten 17, 21, 23 en 25 worden, na de schorsing om 23.10 uur, behandeld op maandag 23 mei aanvang 19.30 uur.

Uitzending

Agendapunten

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de raadsvergadering.

Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
De lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 1 april tot en met 12 mei 2022.

Ingekomen stukken

Onderwerp
2022-I-66 Brief Uitvoeringsagenda Mest aan de griffie
2022-I-67 E-mail Vergroot de fietsveiligheid
2022-I-68 Brief Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GR-KCV Brabant Noordoost
2022-I-69 Brief Aanbieding boek Waar een wil is, is een (om)weg
2022-I-70 E-mail Van Schaijk Grotestraat Zuid
2022-I-71 E-mail Reactie rapport Toekomstig Watergebruik Kraaijenbergse Plassen
2022-I-72 Brief inspraakreactie bedrijvenpark Laarakker Noordwest
2022-I-73 Brief Aanbieden Begroting 2023
2022-I-74 Brief Aanbieden Gemeenschappelijke regeling versie 7
2022-I-75 E-mail Oproep aan Nederlandse gemeenten culturele creatieve sector niet te laten vallen na corona crisis
2022-I-76 Brief Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistaken pakket Veiligheid Toezicht en Handhaving
2022-I-77 Jaarstukken 2021 en begroting 2023 GGD Hart voor Brabant
2022-I-78 E-mail Situatie rondom Verkeersveilig Gassel
2022-I-79 Jaarstukken 2021 RAV Brabant Midden-West-Noord
2022-I-80 E-mail Oproep gemeenteraden actie met betrekking tot wonen, bewonersparticipatie huiseigenaren en leefomgeving
2022-I-81 Jaarverslag 2021, jaarrekening 2021, kadernota 2023 en begroting 2023 BHIC
2022-I-82 Brief Ontwerpbegroting 2023
2022-I-83 Brief Interbestuurlijk toezicht Beleidsproducten 2022
2022-I-84 E-mail Bestuursbesluit financiering E-depot, overzicht, reactie zienswijzen Kadernota 2023
2022-I-85 Brief Verzoek toesturen stukken Beroep bestemmingsplan herstelplan Versterken 150kV-net Haps-Boxmeer
2022-I-86 Brief Jaarplan en begroting 2023 RNOB
2022-I-87 Brief Afmelden Omgevingsplan De Kuilen bij Crisis en Herstelwet
2022-I-88 Brief Voorlopige voorziening Bestemmingsplan Herstelplan Versterken 150 kV- net Haps Boxmeer
2022-I-89 Brieven Zienswijzeverzoek jaarstukken en resultaatbestemming 2021 en programmabegroting 2023
2022-I-90 Brief Uitnodiging zitting Bestemmingsplan Carmelveste
2022-I-91 E-mail Economisch perspectief van het Land van Cuijk en Noordelijk Limburg
2022-I-92 E-mail Verzoek om overleg inzake reconstructie historisch centrum Grave
2022-I-93 Brief Afmelden Omgevingsplan ‘De Kuilen’ bij Crisis & Herstelwet
2022-I-94 Strategische Kennisagenda voor Brabant april 2022
2022-I-95 Brief Jaaroverzicht 2021 en Uitvoeringsplan Integrale Aanpak Ondermijning Maas en Leijgraaf 2022

Raadsinformatiebrieven

Onderwerp
2022-RIB-42 Respons toezegging beantwoording technische vraag SP Granuliet Kraaijenbergse Plassen
2022-RIB-43 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Stand van zaken diverse plannen in Grave (2022-V-20)
2022-RIB-44 Schone Lucht Akkoord
2022-RIB-45 Dagtekening aanslagen 2022
2022-RIB-46 Terugkoppeling bijeenkomsten accommodatiebeleid
2022-RIB-47 Verantwoording ENSIA 2021 voor voormalige vijf gemeenten
2022-RIB-48 Motie gemeente Mill 21-10-2021 Uitwerking energietransitiefonds
2022-RIB-49 Stand van zaken jeugdbescherming in Brabant
2022-RIB-50 Didam-arrest
2022-RIB-51 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Toezichtoordeel huisvesting vergunninghouders (2022-V-28)
2022-RIB-52 Nadere toelichting op warmtetransitie (raadsavond 24-03-2022)
2022-RIB-53 Beleidsregels eenmalige energietoeslag
2022-RIB-54 Evenementenbeleid gemeente Land van Cuijk 2022
2022-RIB-55 Beantwoording schriftelijke vragen TL procedure en verkoop voormalig gemeentehuis Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert
2022-RIB-56 Waterpark Dommelsvoort
2022-RIB-57 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Jeugdzorg in het Land van Cuijk (2022-V-29)
2022-RIB-58 Beantwoording schriftelijke vraag Liberaal LVC Veiligheid Mgr. Geurtsstraat Maashees (2022-V-30)
2022-RIB-59 Beantwoording Schriftelijke vragen TL Ontwikkelingen Kraaijenbergse Plassen (2022-V-33)
2022-RIB-60 Beantwoording schriftelijke vragen Liberaal LVC Extra budget bij privatisering (2022-V-34).
2022-RIB-61 Motie vreemd aan de orde van de dag periodiek Borstonderzoek 10-05-2022
2022-RIB-62 Motie vreemd aan de orde van de dag beleid regenbooggemeente (M01-41)
2022-RIB-63 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Vakopleiding techniek (2022-V-31)

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wanroij, Park 6a en 6b’, met identificatienummer NL.IMRO.1702.8BPpark6aen6b-VA01 vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wanroij, Park 6a en 6b’;
 3. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
1. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Mill Wanroijseweg 2 e.o.’;
2. het beeldkwaliteitplan Wanroijseweg 2 e.o. (voormalige terreinen ‘Van Hout’) vast te stellen als onderdeel van het welstandsnota voor de gemeente Land van Cuijk;
3. het bestemmingsplan ‘Mill Wanroijseweg 2 e.o.’ met IMRO-nummer NL.IMRO.0815.BPMiWanroijseweg2-VA01 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
1. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haps, Burg. Moorenstraat’;
2. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haps, Burg. Moorenstraat’, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BpHaMoorenstrrvr-VA01 vast te stellen;
3. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Sint Anthonis, Den Hoek 10’ vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint Anthonis, Den Hoek 10’ met IMRO-nummer NL.IMRO.1982.8BPDenHoek10-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint Anthonis, Den Hoek 10’;
 4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het bestemmingsplan ‘Saxe Gotha, 1e herziening’ vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ‘Saxe Gotha, 1e herziening’ met IMRO-nummer NL.IMRO.01982.BPBmrSaxeGotha1H-VA gewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Saxe Gotha, 1e herziening’;
 4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. het bestemmingsplan ‘Walsert 2, 7 en 12, Rijkevoort-De Walsert’ met identificatienummer NL.IMRO.1982.8BPWalsert2-VA01 overeenkomstig voorstel vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan bij het bestemmingsplan 'Walsert 2, 7 en 12, Rijkevoort-De Walsert' vast te stellen.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-45 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Walsert 2, 7 en 12 Rijkevoort-De Walsert

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. tot wijziging van de bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 aan de Sint Huberste Binnenweg te Sint Hubert conform de bij dit besluit gevoegde tekening;
 2. tot wijziging van de bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 aan de Van Ophovenlaan te Wilbertoord conform de bij dit besluit gevoegde tekening;
 3. tot wijziging van de bebouwde komgrens in het kader van de Wegenverkeerswet 1994 aan de Verbindingsweg te Wilbertoord conform de bij dit besluit gevoegde tekening.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-46 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bebouwde komgrens Sint Huberste Binnenweg te Sint Hubert en Van Ophovenlaan en Verbindingsweg te Wilbertoord

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de door het college met BNG Gebiedsontwikkeling B.V. overeengekomen uittredingsovereenkomst voor de uittreding van BNG Gebiedsontwikkeling B.V. uit de samenwerking Regionaal Bedrijvenpark Laarakker B.V./C.V.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-37 Beantwoording technische vragen SP Uittredingsovereenkomst voor de uittreding van BNG Gebiedsontwikkeling B.V. uit de samenwerking Regionaal Bedrijvenpark Laarakker B.V./C.V.

Bijlagen

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-35 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitsplan Merletlocatie, Cuijk
2022-T-38 Beantwoording technische vragen SP Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitsplan Merletlocatie, Cuijk
2022-T-41 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitplan Merletlocatie Cuijk
2022-T-50 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan Cuijk Centrum, Grotestraat Zuid en Beeldkwaliteitsplan Merletlocatie Cuijk

Resultaat stemming

Bijlagen

Besluit

Vast te stellen:

 1. de Nota van wettelijk vooroverleg, zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Mill, Van den Bogaardweg & Meidoornweg ongenummerd vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan Mill, Van den Bogaardweg & Meidoornweg ongenummerd, met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPMiBogaaMeidoo-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van wettelijk vooroverleg, zienswijzen en wijzigingen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Mill, Van den Bogaardweg & Meidoornweg ongenummerd;
 4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-44 Beantwoording technische vraag Team Lokaal Bestemmingsplan Mill, Wanroijseweg 2 e.o.
2022-T-55 Beantwoording technische vraag CDA BP Mill, van de Bogaardweg & Meidoornweg
2022-T-57 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan Wanroijseweg 2 Mill

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het bestemmingsplan ‘Helderseweg 31 Overloon’ vast te stellen;
 2. vast te stellen het bestemmingsplan ‘Helderseweg 31 Overloon’ met IMRO-nummer NL.IMRO.1982.BPBuHldwg31-VA01;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Helderseweg 31 Overloon’.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-33 Beantwoording technische vragen LPG Bestemmingsplan, Helderseweg 31 Overloon
2022-T-43 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Bestemminsplan Helderseweg 31 Overloon

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. in de regels van het bestemmingsplan ’t Hulder, vastgesteld door de gemeenteraad van Boxmeer op 14 oktober 2021, de volgende wijzigingen aan te brengen:
 • aan artikel 5.2.1, lid d, wordt toegevoegd: bij de meest zuidelijk geprojecteerde woning dienen ten minste twee parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd te worden;
 • artikel 5.2.2., lid c. wordt gewijzigd in “de maximale bouwhoogte van de woning (hoofdgebouw) bedraagt ten hoogste 4,50 meter; binnen deze hoogte is maximaal één bouwlaag toegestaan”;
 1. het bij dit besluit gevoegde “Beeldkwaliteitsplan ’t Hulder te Vierlingsbeek” op te nemen in de toelichting behorende bij het vastgestelde bestemmingsplan ’t Hulder;
 2. de Welstandsnota Boxmeer 2014 te wijzigen in die zin dat voor het gehele gebied behorende tot het bestemmingsplan ’t Hulder welstandsniveau 2 en bebouwingstype W8 gaat gelden.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-34 Beantwoording technische vragen CDA Bestemmingsplan 't Hulder
2022-T-51 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Bestemmingsplan 't Hulder

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-31 Beantwoording technische vragen LPG Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-36 Beantwoording technische vragen SP Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-47 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-49 Beantwoording technische vragen GroenLinks-PvdA Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-54 Beantwoording technische vragen CDA Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk
2022-T-58 Beantwoording technische vraag D66 Krediet Realisatie Bulk Terminal Cuijk

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:
een krediet van € 546.500,- beschikbaar te stellen voor realisatie van 'strandjes langs de Maas'.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-59 Beantwoording technische vraag D66 Krediet realisatie strandjes langs de Maas

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-39 Beantwoording technische vragen SP Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022
2022-T-42 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022
2022-T-56 Beantwoording technische vraag CDA Verordening Kraaijenbergse Plassen en Heeswijkse Plas 2022

Resultaat stemming

Bijlagen

Besluit

Vast te stellen:
een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een zonnepark aan de A73, zoals beschreven in de bijlagen, perceelnummers 216, 217, 267, 268, 157, 228, 283, 221, 220.

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-53 Beantwoording technische vragen CDA Afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark aan de A73

Technische vragen

Onderwerp
2022-T-32 Beantwoording technische vragen LPG Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-40 Beantwoording technische vraag SP Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-48 Beantwoording technische vragen Team Lokaal Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-52 Beantwoording technische vragen CDA Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk
2022-T-60 Beantwoording technische vragen D66 Krediet ver- en nieuwbouw gemeentehuis Land van Cuijk