Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 7 april 2022

19:30 - 21:25

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Wim Hillenaar

Uitzending

Agendapunten

Nummer is gekoppeld aan een raadslid. Van belang voor de spreekvolgorde en de volgorde bij hoofdelijke stemming.

Derden kunnen het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen. Aanmelden bij de griffier, tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering, via griffie@landvancuijk.nl  onder vermelding van naam, telefoonnummer en onderwerp. De spreektijd is maximaal vijf minuten.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen: De lijsten met ingekomen stukken en raadsinformatiebrieven, ontvangen in de periode 4 tot en met 31 maart 2022.

Ingekomen stukken

Onderwerp
2022-I-44 Brief Bedrijvenpark Laarakker Noordwest
2022-I-45 Brief aanbieding jaarverslag 2021
2022-I-46 Brief Toezichtoordeel Huisvesting Vergunninghouders 2e helft 2021
2022-I-47 Brief onderzoek naleving Alcoholwet
2022-I-48 Brief Intrekking voorlopige voorziening inpassingsplan opwaardering Maaslijn
2022-I-49 Brief Groenstrook blokhaag Wanroijseweg Mill
2022-I-50 E-mail onrechtvaardige sociale huren
2022-I-51 Brief aan de nieuwe raadsleden
2022-I-52 Brief Noodopvang
2022-I-53 Brief Ontwerpbestemmingsplan Haps, Sint Hubertusweg naast nr. 10
2022-I-54 Brief Overheveling verantwoordelijkheden naar gemeenten
2022-I-55 Brief Inspraakreactie Bedrijvenpark Laarakker Noordwest
2022-I-56 Jaarverslag 2021 en begroting 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
2022-I-57 Brief Kadernota 2023 GGD Hart voor Brabant en zienswijzen
2022-I-58 Brief Begrotingscirculaire 2022 Raad
2022-I-59 Brief Toezending stukken procedure beroep vaststelling bestemmingsplan Carmelveste
2022-I-60 Brief Versnelde behandeling beroep Provincie Noord-Brabant tegen omgevingsvergunning realisatie zonnepark Groespeelweg
2022-I-61 Brief Aanmerking raad Land van Cuijk als partij in beroep Provincie Noord-Brabant tegen besluit 01-10-2021 omgevingsvergunning realisatie zonnepark Groespeelweg SHE 21
2022-I-62 Brief Datum behandeling beroep Provincie Noord-Brabant omgevingsvergunning realisatie zonnepark Groespeelweg
2022-I-63 Brief Aanmelding raad Land van Cuijk als partij in beroep Provincie Noord-Brabant tegen besluit 30-09-2021 SHE 22
2022-I-64 Brief Verzoek verklaring van geen verdenkingen twee zonneparken toezenden
2022-I-65 Brief Verlenging termijn indienen verweerschrift beroep bestemmingsplan Wanroij, Hoek Millseweg-Hank

Raadsinformatiebrieven

Onderwerp
2022-RIB-26 Gedeeltelijke kwijtschelding en garantstelling JVC Cuijk
2022-RIB-27 Nationaal Programma Onderwijs
2022-RIB-28 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over toezicht bouw Lidl (2022-V-21)
2022-RIB-29 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over volkshuisvesting (2022-V-15)
2022-RIB-30 Beantwoording schriftelijke vragen SP over tijdelijk wonen in recreatiewoningen (2022-V-11)
2022-RIB-31 Beantwoording schriftelijke vragen VVD over woningbouw (2022-V-18)
2022-RIB-32 Beantwoording schriftelijke vragen TL over veiligheid N602 (2022-V-23)
2022-RIB-33 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Vervolgvragen verbouw en nieuwbouw gemeentehuis
2022-RIB-34 Beantwoording schriftelijke vragen TL over giften in de bijstand
2022-RIB-35 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Kernendemocratie
2022-RIB-36 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Invulling provinciale rotondes
2022-RIB-37 Beantwoording schriftelijke vragen CDA Vervolgvragen drie-eenheid Velp
2022-RIB-38 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA Omgevingswet
2022-RIB-39 Moties m.b.t. Periodiek Borstonderzoek van de voormalige gemeenten
2022-RIB-40 Aanpak energietoeslag en energiearmoede
2022-RIB-41 Beantwoording schriftelijke vragen LPG Nieuw accommodatiebeleid

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. het ontwerp bestemmingsplan ‘Herziening Kernen Sint Anthonis, Ledeackersestraat 18’ met identificatienummer NL.IMRO.1702.1Ledeackersestraat18-ON01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat kostenverhaal is verzekerd.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. het bestemmingsplan 'Haps, Graafseweg 4’ met IMRO-nummer NL.IMRO.1684.BPBUHaGraafsew4-VA01 met bijbehorende ondergrond vast te stellen;
 2. degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar hebben gemaakt, in kennis te stellen van de vaststelling van het bestemmingsplan en mede te delen dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan;
 3. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
 4. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. het bestemmingsplan 'Sambeekseweg 6-10, Boxmeer’ vast te stellen overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte ontwerp met identificatienummer NL.IMRO.1982.BP21BmrSambkswgVB-VA01;
 2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten voor grondexploitatie anderszins verzekerd is.

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen:

 1. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan ‘Haps, Sint Hubertseweg naast nr. 10’;
 2. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en in te stemmen met het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan, zoals opgenomen in de bij dit besluit horende ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Haps, Sint Hubertseweg naast nr. 10’;
 3. het bestemmingsplan ‘Haps, Sint Hubertseweg naast nr. 10’ met IMRO-nummer NL.IMRO.1982.BPHaSthubertsewg10-VA01 vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen, zoals opgenomen in de onder 2 genoemde ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Haps, Sint Hubertseweg naast nr. 10’;
 4. de afhandeling van een eventuele administratieve beroepsprocedure niet aan zich te houden, maar aan het college van burgemeester en wethouders te laten.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Besluit

Vast te stellen: Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2022 1e herziening

00:01:03 - 00:01:03 - Wim Hillenaar
00:02:30 - 00:02:43 - Jochem Jacobs
00:02:43 - 00:02:57 - Wim Hillenaar
00:04:52 - 00:06:06 - Astrid Bannink
00:06:06 - 00:06:11 - Wim Hillenaar
00:06:11 - 00:07:43 - Jochem Jacobs
00:07:45 - 00:07:47 - Wim Hillenaar
00:07:47 - 00:09:07 - Thomas van der Meer
00:09:10 - 00:09:12 - Wim Hillenaar
00:09:12 - 00:10:14 - Judith Logtens
00:10:14 - 00:10:17 - Wim Hillenaar
00:10:18 - 00:11:06 - Bregje van Lieshout
00:11:06 - 00:11:09 - Wim Hillenaar
00:11:09 - 00:11:11 - Esmee van der Ham
00:11:11 - 00:11:15 - Wim Hillenaar
00:11:15 - 00:12:01 - Esmee van der Ham
00:12:02 - 00:12:04 - Wim Hillenaar
00:12:04 - 00:13:42 - Liesbeth van Heeswijk
00:13:42 - 00:13:44 - Wim Hillenaar
00:13:52 - 00:14:56 - Erik van Daal
00:14:56 - 00:14:58 - Wim Hillenaar
00:19:54 - 00:20:00 - Astrid Bannink
00:20:00 - 00:20:02 - Wim Hillenaar
00:20:02 - 00:20:13 - Astrid Bannink
00:20:51 - 00:20:54 - Wim Hillenaar
00:21:25 - 00:21:32 - Astrid Bannink
00:21:32 - 00:21:33 - Wim Hillenaar
00:32:34 - 00:34:55 - Astrid Bannink
00:34:55 - 00:35:09 - Wim Hillenaar
00:35:59 - 00:36:08 - Astrid Bannink
00:36:40 - 00:37:18 - Wim Hillenaar