Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Voortzetting van de raad van 29 september 2022

maandag 3 oktober 2022

19:30 - 21:32

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Wim Hillenaar
Toelichting

De vergadering van 29 september 2022 is geschorst en voortgezet op 3 oktober. Over de reeds behandelde agendapunten is op 29 september besloten.

Uitzending

Agendapunten

 1. Resultaat stemming

  Besluit

  1. een krediet beschikbaar te stellen van € 990.000,- voor de huisvesting van de bibliotheek in de schouwburg Cuijk;
  2. een bijdrage van BiblioPlus van € 500.000,- vast te stellen;
  3. de kapitaallasten van € 24.500,- over de resterende € 490.000,- met de eerste
   begrotingsbijstelling 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023.
 2. Resultaat stemming

  Besluit

  1. de collectie van de bibliotheken in Grave en Sint Anthonis op niveau te brengen;
  2. met ingang van 2023 weer een Taalhuis in Grave te realiseren;
  3. de voortzetting van de Bibliotheek op School in Grave met ingang van 2024 financieel te borgen;
  4. ook in de bibliotheken in Grave, Mill en Sint Anthonis Informatiepunten Digitale Overheid in te richten om kwetsbare inwoners te ondersteunen in de digitale samenleving;
  5. de uit deze besluiten voortvloeiende structurele meerkosten van € 55.180,- beschikbaar te stellen voor 2024 en volgende jaren en deze te verwerken in de meerjarenbegroting 2023.
 3. Resultaat stemming

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college

  1. binnen zes maanden in beeld te brengen hoe bibliotheekwerk in het Land van Cuijk georganiseerd is, inclusief de servicepunten/leespunten et cetera;
  2. met een voorstel te komen om het bibliotheekwerk in Land van Cuijk zo in te richten, dat een goede spreiding en serviceverlening voor al onze inwoners wordt geborgd door BiblioPlus.

  Moties

  Onderwerp
  2022-Ma-14: Harmonisatie servicepunten bibliotheekwerk (2022-M-31)
 4. Resultaat stemming

  Bijlagen

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen en wijzigingen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Laarakker Noordwest vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Laarakker Noordwest, met identificatienummer NL.IMRO.1982. gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen en wijzigingen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Laarakker Noordwest;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken;
  5. het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en op te nemen als aanvullende bijlage in de Welstandsnota Cuijk 2013;
  6. het college en RBL B.V. gezamenlijk een inspanningsverplichting op te leggen voor plaatsing van een Van Bussel systeem met automatische remkleppen op de Mariamalen van Haps.
 5. Resultaat stemming

  Besluit

  1. de Nota van zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Peelkant 66 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Peelkant 66, met identificatienummer NL.IMRO.1982.8BPPeelkant66-VA01 gewijzigd vast te stellen, zoals verwoord in het raadsvoorstel en de onder punt 1. genoemde Nota van zienswijzen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen bij het bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Peelkant 66;
  4. aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te vragen om binnen de in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening gestelde termijn van zes weken het vaststellingsbesluit bekend te mogen maken.
 6. Resultaat stemming

  Besluit

  1. het bestemmingsplan Kom Wanroij, Hapseweg ong. met identificatienummer NL.IMRO.1982.BPWaHapseweg11-ON01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Er wordt nader gekeken naar de specifieke inrichting, waarbij het fietspad/voetpad bruikbaar blijft.
 7. Resultaat stemming

  Besluit

  1. vervallen te verklaren:
  • de Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2015;
  • de Verordening leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2015;
  • de Verordening leerlingenvervoer gemeente Grave 2015;
  • de Verordening leerlingenvervoer gemeente Mill en Sint Hubert 2015;
  • de Verordening leerlingenvervoer gemeente Sint Anthonis 2015;
  1. Vast te stellen de navolgende verordening:
   Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2022
 8. Resultaat stemming

 9. Resultaat stemming

  Besluit

  Spreekt uit/verzoekt het college

  1. zich in te leven in de vraag en behoefte van ouders en kinderen;
  2. klachten over de uitvoering van leerlingenvervoer met betrokken partijen op te nemen om tot een structurele oplossing te komen;
  3. de door de wethouder gesuggereerde ouderplatform op te richten om als klankbord over de inhoud en uitvoering van deze verordening te functioneren;
  4. waar dat nodig is van de zakelijke regels af te wijken en maatwerk toe te passen, indien nodig met gebruikmaking van de hardheidsclausule ex artikel 26 van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2022.

  Moties

  Onderwerp
  2022-Ma-15: Toepassen maatwerk leerlingenvervoer waar nodig (2022-M-32)
 10. Resultaat stemming

  Besluit

  1. per datum inwerkingtreding de volgende verordeningen vervallen te verklaren:
   • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxmeer 2004;
   • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Cuijk 2014;
   • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Grave 2014;
   • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Mill en Sint Hubert 2014;
   • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Sint Anthonis 2007;
  2. vast te stellen de navolgende verordening:
   Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Land van Cuijk 2022.
 11. Resultaat stemming

 12. Resultaat stemming

  Besluit

  1. de volgende verordeningen vervallen te verklaren:
   • Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Boxmeer 2005;
   • Controleverordening gemeente Cuijk 2014;
   • Controleverordening gemeente Grave 2011;
   • Controleverordening gemeente Mill en Sint Hubert 2014;
   • Controleverordening gemeente Sint Anthonis 2011;
  2. vast te stellen de navolgende verordening:
   Controleverordening gemeente Land van Cuijk 2022.
 13. Resultaat stemming

 14. Resultaat stemming

  Besluit

  met inachtneming van amendement RIS 2022-A-15 het Controleprotocol gemeente Land van
  Cuijk 2022 vast te stellen.

 15. Resultaat stemming