Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Land van Cuijk-raad

Harmonisatie van verordeningen, belastingen en leges

woensdag 20 oktober 2021

19:30 - 20:27
Locatie

Digitaal / Microsoft Teams

Voorzitter
Wim Hillenaar
Toelichting

De Land van Cuijk-raad en de raadsvergaderingen zijn live te volgen via: https://channel.royalcast.com/webcast/gemeenteboxmeer/20211020\_1/


Raads- en collegeleden nemen deel via Teams.

Agendapunten

 1. 0.b
  Datum publicatie: 13 oktober 2021
 2. 1

  Voor de vergaderingen van de Land van Cuijk-raad is een regeling werkwijze vastgesteld. De regeling is volledigheidshalve opnieuw bijgevoegd.


  De aanwezig raadsleden wordt gevraagd een stem VOOR uit te brengen. Op basis hiervan wordt vastgesteld of er van iedere gemeente voldoende raadsleden aanwezig zijn.

  Besluit

  Aanwezig zijn in totaal 74 raadsleden, waarvan 18 uit Boxmeer, 16 uit Cuijk, 13 uit Grave, 12 uit Mill en Sint Hubert en 15 uit Sint Anthonis.


  Er is een quorum. De vergadering wordt geopend.

 3. 1.a

  Instructie stemmen in iBabs
  Via iPad: klik op de groene balk bij het agendapunt waar de stemming voor is opengesteld. Kies Voor of Tegen. Kies stem uitbrengen en bevestig uw stem.
  Via laptop: klik op het stemsymbool bij het agendapunt waar de stemming voor is opengesteld. Kies Voor of Tegen. Stem en bevestig uw stem.

 4. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld. Voor de beraadslagingen worden de agendapunten 3 tot en met 7 samengevoegd.

 5. 3

  De raden wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de raad Land van Cuijk over de nu 25 geharmoniseerde verordeningen. In de vergadering van 3 januari 2022 worden de verordeningen vastgesteld.


  Het voorstel en de verordeningen zijn toegelicht tijdens de raadsbijeenkomst van 6 oktober jl. Met een schriftelijke vragenronde is de fase van beeldvorming afgesloten.


  N.a.v. de raadsbijeenkomst van 6 oktober jl. wordt door de stuurgroep voorgesteld de bedragen in de Verordening Starterslening gemeente Land van Cuijk 2022 te harmoniseren. Het gewijzigde voorstel ligt nu voor aan de Land van Cuijk-raad.

  Bijlagen

  Besluit

  Eerste termijn


  Ingediend is motie M01-03 Bomen zijn waardevol (AB'90-Team Lokaal Mill en Sint Hubert).


  Het woord wordt gevoerd door de 29 fracties. Een aantal fracties spreekt gezamenlijk.


  De heer Rombouts verlaat de vergadering om 20.03 uur.


  De moties wordt ingetrokken.


  Stemming


  Stemming wordt niet verlangd. Dit geldt voor de agendapunten 3 tot en met 7.


  De Land van Cuijk-raad besluit met algemene stemmen:
  In te stemmen met de 25 geharmoniseerde verordeningen ‘gemeente Land van Cuijk 2022’ welke zijn opgenomen in de bijlagen en deze via de bijgevoegde voorstellen ter vaststelling aan te bieden aan de raad van de gemeente Land van Cuijk.

 6. 3.a
  STEMMING Voorstel inzake Geharmoniseerde verordeningen ‘gemeente Land van Cuijk 2022’
 7. 3.b
  STEMMING Motie Bomen zijn waardevol
 8. 4

  De raden wordt gevraagd een besluit te nemen over de intrekking. De vijf afzonderlijke raden wordt gevraagd om dit besluit te bekrachtigen.


  Het voorstel is toegelicht tijdens de raadsbijeenkomst van 6 oktober jl. Met een schriftelijke vragenronde is de fase van beeldvorming afgesloten.

  Besluit

  De Land van Cuijk-raad besluit met algemene stemmen:
  De regelingen welke genoemd zijn in de bijgevoegde raadsbesluiten, intrekken per 31 december 2021 per afzonderlijk besluit van de zittende gemeenteraden.

 9. 4.a
  STEMMING Voorstel inzake intrekking overbodige regelgeving
 10. 5

  Betreffen de regelingen van raad en griffie. De raden wordt gevraagd een besluit te nemen over de intrekking. De vijf afzonderlijke raden wordt gevraagd om dit besluit te bekrachtigen.


  Het voorstel vloeit voort uit de harmonisatie van de regelingen van raad en griffie. Dit is afgestemd met de raadsgroep Raad en Organisatie en toegelicht tijdens de raadsbijeenkomst van 21 juli jl. Met een schriftelijke vragenronde is de fase van beeldvorming afgesloten.

  Besluit

  De raad besluit met algemene stemmen:
  De regelingen, welke genoemd zijn in de afzonderlijke conceptraadsbesluiten, in te trekken per 31 december 2021 per afzonderlijk besluit van de betreffende zittende gemeenteraad.

 11. 5.a
  STEMMING Voorstel inzake intrekking overbodige regelgeving gemeenteraden
 12. 6

  De raden wordt gevraagd een besluit te nemen over de verordeningen. De vijf afzonderlijke raden wordt gevraagd om dit besluit te bekrachtigen.


  Het voorstel is toegelicht in de raadsbijeenkomsten en 15 september en 6 oktober jl. De verordeningen zijn tot stand gekomen in overleg met de raadsgroep Raad en P&C. Met een schriftelijke vragenronde is de fase van beeldvorming afgesloten.

  Bijlagen

  Besluit

  De Land van Cuijk-raad besluit met algemene stemmen:
  De Verordeningen leges, reinigingsheffingen en rioolheffing voor het belastingjaar 2022 vast te stellen per afzonderlijk besluit van de zittende gemeenteraden.

 13. 6.A
  STEMMING Voorstel inzake geharmoniseerde verordeningen leges, reinigingsheffingen en rioolheffing voor het belastingjaar 2022
 14. 7

  Dit voorstel is toegelicht tijdens de raadsbijeenkomst van 6 oktober jl. en afgestemd met de raadsgroep Raad en P&C.

  Besluit

  De Land van Cuijk-raad besluit met 72 stemmen voor en 1 stem tegen (B. Litjens, Grave):
  Deloitte accountants BV te benoemen tot accountant van de gemeente Land van Cuijk voor het begrotingsjaar 2022. Dit besluit te bekrachtigen per afzonderlijk besluit van de zittende gemeenteraden.

 15. 7.A
  STEMMING Voorstel inzake benoeming accountant
 16. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur.

 17. 9

  Besluit

  Aansluitend hebben de raden van Boxmeer, Cuijk,  Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis vergaderd. De besluiten bij de agendapunten 4 tot en met 7 zijn bekrachtigd.

 18. 10

  Besluit

  De Land van Cuijk-raad was de laatste gezamenlijke bijeenkomst van de vijf raden. De voorzitter blikt terug op het herindelingsproces. Hij spreekt zijn waardering en dank uit.