Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsavond 2

Bibliotheek Cuijk + Jeugd

donderdag 16 juni 2022

19:30 - 22:30

Locatie
Commissiezaal Cuijk
Voorzitter
Marc Oudenhoven

Uitzending

Agendapunten

Mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen.
- Het moet gaan om nieuwe onderwerpen. Dat wordt bij de start van de gemeente ruim geïnterpreteerd.
- Maximaal 10 minuten per onderwerp.
- Is niet bestemd voor individuele kwesties.

Wat ging vooraf? Als onderdeel van de Cultuurvisie voor Cuijk heeft er in 2021 een quickscan plaatsgevonden naar de mogelijkheid tot verplaatsing van de bibliotheek in Cuijk naar de schouwburg in Cuijk. Op basis van de uitkomsten van deze quickscan heeft de gemeenteraad van Cuijk een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld om de plannen verder te concretiseren.
De raad krijgt inzicht in de concrete plannen, de wijze waarop de bibliotheek wordt ingepast in de schouwburg en inzicht in de hiermee gemoeide kosten.

Doel van de avond is de gemeenteraad inzicht geven in de gemeentelijke zaken rond (preventieve) jeugdzorg.
Conform het raadsprogramma streven we ernaar dat in het Land van Cuijk kinderen en jongeren worden gestimuleerd om talenten te ontwikkelen, kansen te pakken en gezond op te groeien. Door versterking van het opgroei- en opvoedklimaat moeten problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast moeten jeugdigen en hun ouders door vroegtijdige signalering en interveniëren tijdig ondersteuning krijgen. Wanneer preventieve inzet niet voldoende is, is tijdige, deskundige en betaalbare zorg voor van belang.
De raad gaat zich deze bijeenkomst een beeld vormen over:
- het proces opstellen nota Sterke Basis voor de Jeugd;
- de basis van de gemeentelijke werkzaamheden rond geïndiceerde jeugdzorg.

Inleiders:
Joost Hendriks, wethouder
Femke Steenbruggen, teammanager Sociaal Domein

Doel van behandeling tijdens de raadsavond is beeldvormend.
Toelichting:
In september 2021 is de verkoop gestart van het voormalige gemeentehuis Sint Anthonis, met de mogelijkheid de belangstelling kenbaar te maken via een openbare inschrijving. Hiervan hebben 7 partijen gebruik gemaakt. Door het voormalige college van Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis zijn vervolgens 4 partijen geselecteerd.
Door de Dorpsraad Sint Anthonis is een advies uitgebracht, waarin zij de voorkeur uitspreken voor één van de partijen. De Dorpsraad heeft daarnaast een volgorde uitgesproken voor de 4 partijen. Deze volgorde is tevens de volgorde zoals door het college aan de raad wordt voorgesteld.
De raad van de gemeente Sint Anthonis heeft op basis van een initiatiefvoorstel op 21 oktober 2021 het volgende besloten:
1. Dat bij de verkoop van het gemeentehuis kunst en cultuur in brede zin een ruimte dient te krijgen in de transformatie van het gemeentehuis en bij de beoordelingen van de ingediende biedingen een zwaar gewicht dient te krijgen.
2. Deze ruimte te benutten voor het realiseren van een kunst- en cultuurcentrum in combinatie met horecavoorziening en openbare toiletten waarvoor voldoende ruimte - met een minimum van 250 m2 - inpandig nodig is en tevens ruimte om het pand heen om als terras gebruikt te kunnen worden.
3. De verantwoordelijkheid voor het kunst- en cultuurinitiatief in het (dan voormalige) gemeentehuis te leggen bij een nieuw op te richten stichting "Kunst en Cultuurcentrum Land van Cuijk"; de horecavoorziening is zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen exploitatie.
4. De gemaakte afspraken in de verkoopovereenkomst van het (dan voormalige) gemeentehuis vast te leggen in een clausule met kettingbeding.

Uit de beoordeling vloeit voort dat de bieding van Koers Ontwikkeling BV het best scoort. Het college heeft op 7 juni jl. in principe besloten om de verkoop van het gemeentehuis voorlopig te gunnen aan Koers Ontwikkeling BV. De verkoop betreft een bevoegdheid van het college.
Gezien de betrokkenheid van de raad bij het onderwerp, wordt het voorgenomen besluit tot verkoop voorgelegd aan de raad, en de raad in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten.