Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsavond 2

Transitie landbouw (landelijk gebied)

donderdag 24 november 2022

19:30 - 21:00

Locatie
Commissiezaal Cuijk
Voorzitter
Marc Oudenhoven

Uitzending

Agendapunten

 1. Aan de orde komen onderwerpen die in de toekomst op de agenda van de raad komen.

 2. De gemeenteraad en het college hebben de transitie van het landelijk gebied als een van de prioritaire aandachtsvelden benoemd. Dit thema is expliciet in het raadsprogramma als een van de gemeentelijke opgaven benoemd. Het proces om tot nadere definiëring van de opgave te komen, loopt nog. Het gaat hierbij om een integrale aanpak van de drie sporen: landbouw, natuur & landschap en energie, klimaat & duurzaamheid.

  Tijdens deze bijeenkomst wordt inzicht gegeven in de organisatie rond de transitie landelijk gebied. Vervolgens wordt nader ingegaan op het deelonderwerp Transitie landbouw.
  Op rijks, provinciaal en regionaal niveau worden beleidskaders nader uitgewerkt. Dit heeft o.a. geresulteerd in de regionale koersnotitie “Transitie Landbouw op Dreef”. Deze koersnotitie wordt nader toegelicht.
  Een van de uitvoeringstrajecten uit de koersnotitie die de regio nu oppakt, is de ontwikkeling van een regionale kaart met inzicht in "Hoe ziet kringlooplandbouw eruit en wat kan waar". In het kader van deze opdracht worden de verschillende typen van kringlooplandbouw uitgediept en toegepast op een gemeente. De gemeente Land van Cuijk zal hierbij als pilotgemeente fungeren. Aan de hand van deze resultaten zal in een vervolgfase een concrete doorvertaling op gemeentelijk niveau plaatsvinden als onderdeel van de visie op de landbouw. Dit is daarmee een bouwsteen voor de nieuwe omgevingsvisie. Tijdens deze avond zal een schets van de agrarische sector in onze gemeente worden gegeven, wordt het begrip kringlooplandbouw nader toegelicht en wordt een beeld van de huidige uitvoeringspraktijk gegeven.

  Medio 2023 zal de gemeentelijke visie op de landbouw worden opgesteld.
  Op 15 december is een volgende beeldvormende raadsavond gepland waarin nader wordt ingegaan op de Transitie landelijk gebied.

  Ter voorbereiding vindt u hieronder ook de raadsinformatiebrief met bijlagen over "Transitie Landbouw op dreef".