Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsavond 1

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein + Omgevingswet

donderdag 9 juni 2022

19:30 - 22:15

Locatie
Raadzaal Cuijk
Voorzitter
Hans Vermeulen

Uitzending

Agendapunten

00:03:02 - 00:06:14 - Voorzitter

Beeldvormend.
De dijkverbetering Cuijk-Ravenstein is één van de dijkverbeteringsprojecten van het Waterschap Aa en Maas. Met deze dijkverbeteringen zorgt het waterschap ervoor dat de Maasdijken binnen haar beheergebied voldoen aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Het project maakt deel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Het project dijkverbetering Cuijk-Ravenstein bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase die moet leiden tot een voorkeursalternatief. In de verkenning wordt een samenspel van dijkverbetering en meekoppelkansen (opgaven/wensen van derden) onderzocht. Als belangrijkste doel geldt het op orde brengen van de waterveiligheid. Daarbij wordt de ruimtelijke kwaliteit in het projectgebied waar mogelijk versterkt en worden meekoppelkansen benut.
Vanaf september 2020 zijn wethouder(s) en ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Land van Cuijk en voorheen ook Grave en Cuijk, actief betrokken geweest in het proces om tot een voorkeursalternatief te komen.
De raad gaat zich op 9 juni een beeld vormen van het pakket aan maatregelen dat nodig is voor de dijkverbetering binnen de gemeentegrenzen inclusief meekoppelkansen waar de gemeente trekker van is. Het pakket aan maatregelen wordt beschreven in het voorkeursalternatief.

00:06:35 - 00:06:45 - Voorzitter

Beeldvormend.
De gemeente Land van Cuijk werkt vanuit het Programma Implementatie Omgevingswet (PIO) aan de invoering van de Omgevingswet, die naar verwachting ingaat op 1 januari 2023.
Tijdens de bijeenkomst wordt de gemeenteraad bijgepraat over de voortgang van het programma en thema’s waarbij de raad een belangrijke rol speelt. Het gaat hierbij om:
• Verplichte participatie bij buitenplanse activiteiten
De gemeenteraad kan onderwerpen aanwijzen waarbij de raad het toepassen van participatie verplicht voor de initiatiefnemer.
• Adviesrecht
De gemeenteraad moet voor ingang van de wet aangeven bij welke buitenplanse omgevingsplanactiviteiten ze advies wil geven. Regelt de gemeenteraad niets, dan hoeft het college niet naar de gemeenteraad voor activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan.
• Leges
De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft effect op onder andere de grondslag en kostendekkendheid van leges. We gebruiken deze avond om in overleg treden en de uitgangspunten op te halen voor de nieuwe legesverordening.
• Omgevingsvisie
Vanuit de Omgevingswet moet iedere gemeente een omgevingsvisie opstellen. Graag praten we u bij over het opgestelde koersdocument en de vervolgstappen om te komen tot een omgevingsvisie.

01:11:52 - 01:11:55 - Voorzitter
02:36:28 - 02:36:41 - Voorzitter